شاخصتاریخ انتشاربازده هفته %بازده ماه % بازده 3 ماه %بازده 6 ماه %بازده سال %
45-پيمانكاري1399/12/10 8:29 0.000.00 0.00 0.00 0.00
35-حمل و نقل1399/12/10 8:29 0.000.00 0.00 0.00 0.00
36-مبلمان1399/12/10 8:29 0.000.00 0.00 0.00 0.00