::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
زشريف 1399/11/3012   ماهه  سال 1399 1290590119
كفپارس 1399/11/3012   ماهه  سال 1399 45(702)106
قپيرا 1399/11/306   ماهه  سال 1400 3194183374
دبالك 1399/11/3012   ماهه  سال 1399 67543754
زپارس 1399/11/3012   ماهه  سال 1399 2873189452
غدشت 1399/11/296   ماهه  سال 1400 52084131161
لپيام 1399/11/2912   ماهه  سال 1399 13820590
فماك 1399/11/299   ماهه  سال 1399 17(8)313
پرديس 1399/11/2912   ماهه  سال 1399 1569549186
سجام 1399/11/2912   ماهه  سال 1399 92(304)130
اتكاي 1399/11/2912   ماهه  سال 1399 752366105
واتي 1399/11/2912   ماهه  سال 1399 64921(77609000)100
شبندر 1399/11/299   ماهه  سال 1399 2557148073
فزر 1399/11/2912   ماهه  سال 1397 7871492460
ولغدر 1399/11/2912   ماهه  سال 1399 43734826
ولشرق 1399/11/2912   ماهه  سال 1399 28825115
ساينا 1399/11/2912   ماهه  سال 1399 281926158
سفارس 1399/11/286   ماهه  سال 1400 390301200
سيدكو 1399/11/2812   ماهه  سال 1399 1257497153
ولانا 1399/11/2812   ماهه  سال 1399 61633186
شپنا 1399/11/289   ماهه  سال 1399 113375251
وثوق 1399/11/276   ماهه  سال 1400 292112555
واعتبار 1399/11/276   ماهه  سال 1400 1025240327
وتوسم 1399/11/2712   ماهه  سال 1399 3093993211
شپاكسا 1399/11/2712   ماهه  سال 1399 2509186634
پكوير 1399/11/2612   ماهه  سال 1399 971336189
سشمال 1399/11/2612   ماهه  سال 1399 49440422
سكرما 1399/11/2612   ماهه  سال 1399 8137952
قتربت 1399/11/256   ماهه  سال 1400 152478295
سمازن 1399/11/2112   ماهه  سال 1399 1112411171
ساروج 1399/11/2112   ماهه  سال 1399 30261202152
وسپه 1399/11/2112   ماهه  سال 1399 1581709123
شگل 1399/11/2112   ماهه  سال 1399 2056176816
وتجارت 1399/11/2012   ماهه  سال 1399 9410133428074
وآذر 1399/11/193   ماهه  سال 1400 300(34)982
وسكاب 1399/11/1912   ماهه  سال 1399 2254599276
كسعدي 1399/11/199   ماهه  سال 1399 968272256
غدام 1399/11/1812   ماهه  سال 1399 1630(578)382
ولصنم 1399/11/1812   ماهه  سال 1399 1307336289
سهرمز 1399/11/1812   ماهه  سال 1399 160715941
وآفر 1399/11/1612   ماهه  سال 1399 82017311022
كورزي 1399/11/1512   ماهه  سال 1398 1527(23)6739
لازما 1399/11/153   ماهه  سال 1400 20(4)600
ثمسكن 1399/11/1512   ماهه  سال 1399 31189249
وامين 1399/11/1512   ماهه  سال 1399 76342580
وغدير 1399/11/1412   ماهه  سال 1399 (48100)(166300)71
لسرما 1399/11/139   ماهه  سال 1399 57137951
وسينا 1399/11/119   ماهه  سال 1399 391127208
كرمان 1399/11/116   ماهه  سال 1400 (3)(25)88
قهكمت 1399/11/113   ماهه  سال 1400 1272100227
غگيلا 1399/11/099   ماهه  سال 1399 4384068
فسازان 1399/11/089   ماهه  سال 1399 2004807148
قشرين 1399/11/083   ماهه  سال 1400 42(88)148
بسويچ 1399/11/089   ماهه  سال 1399 1694101068
فزرين 1399/11/089   ماهه  سال 1399 60041844
كآرا 1399/11/079   ماهه  سال 1399 40(1)4100
چكاوه 1399/11/079   ماهه  سال 1399 650561061
دتماد 1399/11/079   ماهه  سال 1399 54001415282
فايرا 1399/11/079   ماهه  سال 1399 2475795211
غشوكو 1399/11/079   ماهه  سال 1399 1632647152
سدبير 1399/11/069   ماهه  سال 1399 3368429685
ستران 1399/11/069   ماهه  سال 1399 52594459
زنگان 1399/11/069   ماهه  سال 1399 486191154
فنورد 1399/11/059   ماهه  سال 1399 150152394527
گوهران 1399/11/0512   ماهه  سال 1399 109562077
غگلپا 1399/11/059   ماهه  سال 1399 1880120856
فلات 1399/11/0412   ماهه  سال 1399 28142569
كتوكا 1399/11/049   ماهه  سال 1399 2839202340
غچين 1399/11/026   ماهه  سال 1400 2279156246
دزهراوي 1399/11/019   ماهه  سال 1399 105(6)1850
شگامرن 1399/11/019   ماهه  سال 1399 16511(1688)1078
خگستر 1399/11/019   ماهه  سال 1399 36848667
فسپا 1399/11/019   ماهه  سال 1399 51191050388
فوكا 1399/11/019   ماهه  سال 1399 656(554)218
وصنا 1399/11/0112   ماهه  سال 1399 1500590154
كشرق 1399/11/019   ماهه  سال 1399 24681020142
شاراك 1399/11/019   ماهه  سال 1399 23911056126
وبانك 1399/11/019   ماهه  سال 1399 31718571
داوه 1399/11/019   ماهه  سال 1399 24018629
فمراد 1399/10/309   ماهه  سال 1399 3004(8)37650