::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیفنام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق)مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس padashmarketmaker.comمدير (سبدگردان پاداش سرمايه)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران)بازارگردانی
2 مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.irتأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
3آرمان كارآفرين akfund.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينموسسه حسابرسي فريوران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
4آواي سهام كيان www.asmfund.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كياننداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
5اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد www.tejarat-mmf.com/كارگزاري بانك تجارتنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزبازارگردانی
6اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر www.bdgfund.irكارگزاري بانك انصارنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روشبازارگردانی
7اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد azpfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آرياننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشانبازارگردانی
8اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.doكارگزاري بورس بهگزيننداردموسسه حسابرسي فاطر بازارگردانی
9اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/كارگزاري بانك ملينداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطربازارگردانی
10اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان www.gfund.ir/گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايراننداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
11اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان mapnafund.ir/سبدگردان سهم آشناضامنموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
12ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.comشركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتينداردحسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
13ارزش آفرينان دي afdayfund.irكارگزاري بانك ديبانك ديمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
14ارزش كاوان آينده arzeshkavanfund.irسبدگردان آسالنداردحسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
15ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.comشركت سبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران مختلط
16اعتبار آفرين ايرانيان etebarafarin.com سبدگردان اعتبار مدير صندوقنداردمؤسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
17اعتبار سهام ايرانيان www.etebarsaham.comشركت سبدگردان اعتبارنداردموسسه حسابرسي بهرادمشاردر سهام
18اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.comكارگزاري بانك ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
19اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/شركت سبدگردان نوين نگر آسيانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
20افرا نماد پايدار www.afra.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
21افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.comكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)نداردشركت سبدگردان نوين نگر آسيادر سهام
22الماس كوروش www.kouroshfund.comسبدگردان كوروشنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
23امين آشنا ايرانيان iafi.ir/شركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
24امين سامان www.aminsaman.comشركت تأمين سرمايه امينبانك سامانشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
25اندوخته آميتيس fund1-amitispm.irشركت سبدگردان آميتيسنداردموسسه حسابرسي و مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
26اندوخته پايدار سپهر www.andukhtesepehr.com/شركت تامين سرمايه سپهربانك صادرات ايرانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
27انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.comمدير-كارگزاري خبرگان سهامنداردمتولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نويندر سهام
28با درآمد ثابت فيروزه آسيا www.firouzehfixetf.comشركت سبدگردان توسعه فيروزه ندارد ? نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
29با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.comسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
30با درآمد ثابت كمند www.kamandfixedincome.comسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
31باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.comكارگزاري بانك كشاورزينداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
32بازارگرداني چند سهمي سپهر بازار سرمايه sepehrbs.ir/تأمين سرمايه سپهرنداردمؤسسه حسابرسي فريوران راهبردبازارگردانی
33بازارگرداني صنعت مس www.mellimesmfund.comشركت تامين سرمايه تمدننامشخصموسسه حسابرسي شاخص انديشانبازارگردانی
34بازارگرداني گسترش صنعت دارو bkf3s.irbroker2.com/index.doشركت تأمين سرمايه تمدنضامنموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
35بانك ايران زمين www.izfund.irمشاور سرمايه گذاري هدف حافظنداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
36بانك دي www.dayfund.irكارگزاري بانك ديبانك ديمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
37بانك گردشگري www.gbfund.irسبدگردان سرآمد بازاربانك گردشگريمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
38پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.doسبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
39پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.comسبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
40پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/تأمين سرمايه سپهرموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
41پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان www.omidgoldfund.irتأمين سرمايه اميدنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانطلا
42پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/تامين سرمايه لوتوس پارسياننداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرد طلا
43پيروزان www.pirouzanfund.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانتامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
44پيشگامان سرمايه نوآفرين www.psnfund.comمشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك)نداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
45تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.irكارگزاري بانك آيندهبانك آينده موسسه حسابرسي سامان پندار مختلط
46توسعه پست بانك fundtpb.comشركت كارگزاري بانك توسعه صادراتنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبينمختلط
47توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.doشركت كارگزاري صبا تامينبانك توسعه تعاونمشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
48توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.doمشاور سرمايه گذاري نيكي گسترنداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
49توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.doكارگزاري بانك توسعه صادراتنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
50توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.comشركت كارگزاري بانك توسعه صادراتنداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
51ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي فريوران راهبردمختلط
52ثروت آفرين تمدن www.armanfund.com/شركت تامين سرمايه تمدنشركت تامين سرمايه تمدنموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
53جسورانه رويش لوتوس www.royeshvcfund.irتامين سرمايه لوتوس پارسيانندارد ? نداردموسسه حسابرسي بهراد مشارجسورانه
54حكمت آشنا ايرانيان www.afund.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
55در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان www.kianfunds3.comمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيانندارد ? نداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزطلا
56دوم اكسير فارابي exir2.farabifund.com/شركت كارگزاري فارابيندارد موسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
57ذوب آهن نوويرا www.esmf.irشركت سبدگردان نو ويرانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
58ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/شركت كارگزاري بانك مسكنتامين سرمايه بانك مسكنموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
59زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي فريوران راهبردر سهام
60زمرد نو ويرا ذوب آهن www.nsfmf.irشركت سبدگردان نوويرانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مالي هميارحسابدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
61سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.comكارگزاري بانك صادرات ايرانبانك صادرات ايرانموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر سهام
62سهم آشنا www.samf.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
63سينا www.sinamutualfund.comسبدگردان سينا(سهامي خاص)نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
64شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينموسسه حسابرسي فريوران در سهام
65صندوق اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر www.hifund.ir/index.doكارگزاري نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي ايران مشهودبازارگردانی
66صندوق بازارگرداني اختصاصي تدبيرگران فردا مدير (كارگزاري تدبيرگران فردا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
67صندوق بازارگرداني اختصاصي نوين پيشرو www.novinpishro.comشركت تامين سرمايه نوينضامنموسسه حسابرسي بهمندبازارگردانی
68صندوق بازارگرداني چند سهمي تاك دانا www.tak.fund/شركت مشاور سرمايه گذاري ترنجنداردموسسه حسابرسي بهراد مشاربازارگردانی
69صندوق بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم www.hifund.ir/index.doشركت كارگزاري بانك سپهضامنموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
70صندوق سرمايه گذاري آواي فرداي زاگرس afzfund.irسبدگردان زاگرسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
71صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت انديش اقتصاد بيدار www.Bazargardan.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردموسسه حسابرسي شاخص انديشانبازارگردانی
72صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان صبانيك مدير (مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
73صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس azmfund.irشركت سبدگردان آسماننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آبتين روش آريابازارگردانی
74صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آگاه agahgardan.comشركت سبدگردان آگاه سهامي خاصنداردموسسه حسابرسي آزمودگانبازارگردانی
75صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان mpbf.rhbroker.com/تامين سرمايه لوتوس پارسياننداردفريوران راهبردبازارگردانی
76صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين aminfunds.irشركت تامين سرمايه اميننامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
77صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ايساتيس پويا mmf.isatispm.com/شركت سبدگردان ايساتيس پويانداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
78صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توازن كوروش tavazonfund.comمدير (سبدگردان كوروش)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
79صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه fund.tukadev.irسرمايه گذاري توسعه توكانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي كاربرد تحقيقبازارگردانی
80صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا firouzehmarketmakerfund.irمدير (كارگزاري فيروزه آسيا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران)بازارگردانی
81صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني چند سهمي معيار www.meyar.fundشركت مشاور سرمايه گذاري معيارنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
82صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم مدير (شركت سبدگردان سهم آشنا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
83صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سينا بهگزين sinabehgozin.irمدير (كارگزاري بورس بهگزين)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
84صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين sngt.sababroker.comمدير (سرمايه گذاري صباتامين)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
85صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان kianfunds5.comمدير (كارگزاري كيان)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
86صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملت https://mellatmarketfund.com/مدير (تامين سرمايه بانك ملت)نداردمتولي (مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي)بازارگردانی
87صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان mehreganfund.com/ شركت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس ندارد مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا بازارگردانی
88صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ميزان داريك mizandaric.irسبدگردان داريك پارسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانبازارگردانی
89صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن samf.rhbroker.com/كارگزاري بانك صنعت و معدننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشان بازارگردانی
90صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني www.edbifund.netتامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
91صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد https://www.saramadfixedfund.comشركت سبدگردان سرآمد بازارموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
92صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر ganjinehzarinshahr.comتامين سرمايه تمدنبانك شهر موسسه حسابرسي سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
93صندوق سرمايه گذاري گوهر نفيس تمدن www.armanshahrfund.comتامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندارمختلط
94صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.comشركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در سهام
95صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت atiehmellat.comتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
96صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا asaetf.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردحسابرسي هوشيار مميزمختلط
97صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام asemanetf.comشركت سبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
98صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام كيان kianfunds4.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كياننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
99صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش armanandishfund.comمشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
100صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار armanansarfund.comشركت كارگزاري بانك انصارنداردموسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروشبازارگردانی
101صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر دانا شركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
102صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري arzeshafarinfund.comكارگزاري صبا جهادنامشخص نامشخصمشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوينبازارگردانی
103صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان smomidfund.irتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده‌كارانبازارگردانی
104صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر bahmangostarfund.comكارگزاري بهمننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
105صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي nicibfund.irشركت كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
106صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي fund.tmgic.irشركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملينداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
107صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف khobreganmmf.comكارگزاري خبرگان سهامنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريابازارگردانی
108صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس pgfund.irسرمايه گذاري مدبران اقتصادنامشخص نامشخصمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداربازارگردانی
109صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم tsfund.irسبدگردان الگوريتمنداردحسابرسي آزمودگانبازارگردانی
110صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي daygroupfund.irكارگزاري بانك ديندارد -موسسه حسابرسي ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
111صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ganjinehsepehrfund.comشركت كارگزاري بانك صادرات ايراننداردشركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوينبازارگردانی
112صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد fund.goharanomid.irسرمايه گذاري توسعه گوهران اميدنداردبهراد مشاربازارگردانی
113صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد mofidmmf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
114صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان smart.aban.netكارگزاري آباننامشخص نامشخصمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنابازارگردانی
115صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين esnfund.comمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پورجسورانه
116صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت ofoghmellat.irشركت تامين سرمايه بانك ملتنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
117صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار aminansar.comتأمين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
118صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت aminmellat.comشركت تامين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
119صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا aminfarda.comتأمين سرمايه امينمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
120صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت andookhtehmellat.comتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
121صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت owjmellat.irتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
122صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار omidansarfund.comتامين سرمايه اميدبانك انصارموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
123صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
124صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم kosar1fund.comكارگزاري آبانندارد نداردمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
125صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/تامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
126صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آسيا novinnegarfund.comسبدگردان نوين نگر آسيانداردمشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
127صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نگين سامان neginsaman.comتامين سرمايه كارداننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
128صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اختصاصي افتخار حافظ ehafezfund.comمشاور سرمايه گذاري هدف حافظنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آزمودگانبازارگردانی
129صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا esodammf.comسبد گردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
130صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون trfund.irشركت كارگزاري بانك رفاهبانك توسعه تعاونموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر سهام
131صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم sepasetf.comشركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)نداردحسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
132صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا apmprojectfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينامشخص نامشخصتامين سرمايه تمدنپروژه
133صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان iran-kfunds3.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
134صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده atlasetf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
135صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز momtazfund.comسبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبينمختلط
136صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي hamifund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
137صندوق سرمايه‌گذاري ثابت نامي مفيد namifund.comشركت سبدگردان انتخاب مفيدندارد -موسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
138صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي icpfvc.irشركت سرمايه‌گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشورياين نوع صندوق ندارد.موسسه حسابرسي هوشيار مميزمختلط
139صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي armanativcfund1.comشركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص )اين نوع صندوق ندارد.حسابرسي بهراد مشارجسورانه
140صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد ayaretf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازدارطلا
141صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.irشركت تأمين سرمايه كاردانشركت تأمين سرمايه كاردانموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
142صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه iranetf.irسبدگردان توسعه فيروزهنداردموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
143صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت firoozehfund.comسبدگردان توسعه فيروزهسرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
144صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي almasday.comشركت سبد گردان الماسنامشخص نامشخصحسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
145صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه grfund.irكارگزاري بانك رفاه كارگراننداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
146صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد ganjinehavid1.comشركت تامين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
147صندوق سرمايه‌گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري modirfund.irمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
148صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد asemanomid.comشركت سبدگردان آسمانندارد نداردموسسه حسابرسي رهبيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
149صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه akmfund.comشركت سبدگردان آسمانندارد نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندارمختلط
150صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم aymfund.irشركت سبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
151صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه omid-fund.comسبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
152صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد aminavidfund.comشركت تامين سرمايه امينشركت تامين سرمايه امينموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
153صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد isatisfund.comسبدگردان ايساتيس پوياكيشسرمايه گذاري ايساتيس پوياموسسه حسابرسي فاطردر سهام
154صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين fund.enovinbourse.irمشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نويننداردحسابرسي بهمنددر سهام
155صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.abanbroker.comسبدگردان آباننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريامختلط
156صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز pishtazfund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
157صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو pishrofund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
158صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحان sobhanfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
159صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.comكارگزاري صبا تاميننداردشركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويندر سهام
160صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن smfund.irشركت كارگزاري بانك صنعت و معدننداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
161صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر kowsarfund.comكارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص)نداردشاخص انديشانمختلط
162صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس armaghanalmasfund.comسبدگردان الماسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
163صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار almaspaidarfund.comسبدگردان الماسشركت تامين سرمايه لوتوس پارسيانهوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
164صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.comتامين سرمايه اميدگروه مالي مهر اقتصادموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطرمختلط
165صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه fund.mobinsb.comكارگزاري مبين سرمايهنداردحسابرسي هوشيار مميزدر سهام
166صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي razifund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبينمختلط
167صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار parsgostarfund.comتامين سرمايه اميدبانك انصارمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران ــ حسابددر سهام
168صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد omid.abanbroker.comشركت سبدگردان آباننداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
169صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان aban.aban.netسبدگردان آباننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
170صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه www.neginrefahfund.comشركت كارگزاري بانك رفاهندارد مشاورسرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
171طلاي سرخ نو ويرا www.ngmf.irشركت سبدگردان نوويرانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
172قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.comتامين سرمايه تمدنحسابرسي شاخص انديشاندر سهام
173قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتيموسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
174قابل معامله آواي معيار www.avayemeyar.irشركت مشاور سرمايه گذاري معيارنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
175قابل معامله ارزش آفرين بيدار arzesh.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
176قابل معامله ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.irشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
177قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.doتامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در اوراق بهادار با درآمد ثابت
178قابل معامله اعتماد داريك nullشركت سبدگردان داريك پارس موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
179قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فردانداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
180قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين www.sast.sababroker.comشركت كارگزاري صباتأميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
181قابل معامله با درآمد ثابت تصميم www.tasmimfixedincom.irشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفريناننداردمؤسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
182قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.comمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيانموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
183قابل معامله بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.irشركت تامين سرمايه اميدنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
184قابل معامله پالايشي يكم www.p1fund.irشركت تامين سرمايه نوينندارد ? نداردموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر سهام
185قابل معامله توازن معيار meyarfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري معيارنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
186قابل معامله دارا الگوريتم darafund.irشركت سبدگردان الگوريتمنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
187قابل معامله زرين كوروش www.zarinfunds.comسبدگردان كوروشنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
188قابل معامله سپر سرمايه بيدار separ.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
189قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.irتأمين سرمايه نوينموسسه حسابرسي بهمندمختلط
190قابل معامله سپهر خبرگان نفت www.khobregan-etf.comشركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاقشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
191قابل معامله سپهر كاريزما www.scetf.ir/شركت سبدگردان كاريزمانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
192قابل معامله سرو سودمند مدبران Sarv.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجندارد ? ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
193قابل معامله گنجينه آينده روشن www.ayandehfund.comكارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)موسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
194قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.comسبدگردان آگاهموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
195قابل معامله واسطه گري مالي يكم www.fi1fund.comشركت تامين سرمايه بانك مسكننداردسازمان حسابرسيدر سهام
196قابل معامله ياقوت آگاه yaghootfund.irشركت سبد گردان آگاهنداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
197كارگزاري بانك تجارت www.fund-tejarat.comتامين سرمايه كاردانتامين سرمايه كاردانشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيمختلط
198كارگزاري پارسيان www.fund.parsianbroker.comكارگزاري پارسياننداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر سهام
199گروه زعفران سحرخيز www.saharkhizfund.comشركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
200گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.irشركت كارگزاري بانك آيندهبانك آيندهموسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
201لوتوس پارسيان parsianlotusfund.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانبانك پارسيانموسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
202مشترك آگاه www.agah-fund.irشركت سبدگردان آگاه نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
203مشترك افق www.ofoghfund.comشركت كارگزاري سرمايه و دانشضامنموسسه حسابرسي فراز مشاوردر سهام
204مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.comكارگزاري بانك خاورميانهنداردشركت سبدگردان نوين نگر آسيادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
205مشترك البرز www.alborzfunds.comشركت سبدگردان اميد نهايت نگرتامين سرمايه سپهرموسسه حسابرسي ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
206مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريانپارس آريانمشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نويندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
207مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.irسبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
208مشترك بانك مسكن maskanibfund.comتامين سرمايه بانك مسكنتامين سرمايه بانك مسكنموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
209مشترك بورسيران www.bifund.irسبد گردان اميد نهايت نگرندارد ? نداردموسسه حسابرسي فاطردر سهام
210مشترك پويا www.iranfunds.comشركت سبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود در سهام
211مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فردانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر سهام
212مشترك توسعه ملي www.tmmf.irكارگزاري بانك ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
213مشترك دماسنج www.dsfund.ir/شركت كارگزاري بورسيراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
214مشترك رشد سامان www.roshdfund.comشركت تامين سرمايه كاردانشركت بيمه سامانموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
215مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندارمختلط
216مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فرداتامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
217مشترك صباي هدف www.hadafmf.irشركت سبدگردان هدفنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
218مشترك عقيق aghighfund.comمشاور سرمايه گذاري هدف حافظندارد ? نداردمؤسسه حسابرسي آزمودگاندر سهام
219مشترك فراز انديش نوين farazandishnovin.ir/تامين سرمايه نوينتامين سرمايه نوينموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
220مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.comكارگزاري بانك ملي ايران - مديرسرمايه گذاري توسعه ملي - ضامنموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
221مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينموسسه حسابرسي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
222مشترك كاريزما charismafund.comشركت سبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
223مشترك مانا الگوريتم www.mana.fund/شركت سبدگردان الگوريتمگروه خدمات بازار سرمايه الگوريتمموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
224مشترك نقش جهان www.jahanfund.comسبدگردان سرآمد بازارنداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
225مشترك نوانديشان  enoandishan.net/كارگزاري نوانديشان بازار سرمايهنداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستماي مديريت حسابرسينمختلط
226مشترك نوين پايدار www.novinfund.comكارگزاري تامين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي هدف همكاراندر سهام
227مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.comشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
228مشترك يكم سامان www.samanfund1.comشركت تامين سرمايه كاردانبانك سامانموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
229ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.doشركت تامين سرمايه نوينشركت تامين سرمايه نوينموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
230نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.irشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
231نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فرداموسسه بنياد بركتموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطرمختلط
232نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.doسبدگردان سهم آشناتامين سرمايه تمدنموسسه حسابرسي هوشيارمميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
233نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.irتامين سرمايه لوتوس پارسياننداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
234نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.irسبدگردان كاريزمانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
235نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.irسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
236نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.irتامين سرمايه لوتوس پارسياننداردحسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
237نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.mirasfund.com/مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آرياننداردموسسه حسابرسي فاطرمختلط
238نيكي گستران nikigostaranfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گسترضامن نقد شوندگيمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيمختلط
239هميان سپهر www.hsfund.irشركت تأمين سرمايه سپهرشركت تأمين سرمايه سپهرموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
240يكم اكسير فارابي www.farabifund.comكارگزاري فارابينداردموسسه حسابرسي آزموده كاراندر سهام
241يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.comكارگزاري بانك كشاورزينداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
242يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.comشركت سبدگردان آگاه نداردشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گسترمختلط