كارگزاري بانك تجارت

::: مشخصات صندوق كارگزاري بانك تجارت

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق كارگزاري بانك تجارت

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق كارگزاري بانك تجارت