مشترك نوانديشان 

::: مشخصات صندوق مشترك نوانديشان 

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك نوانديشان 

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك نوانديشان