تجربه ايرانيان

::: مشخصات صندوق تجربه ايرانيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق تجربه ايرانيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق تجربه ايرانيان