ارمغان يكم ملل

::: مشخصات صندوق ارمغان يكم ملل

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارمغان يكم ملل

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ارمغان يكم ملل