يكم نيكوكاري آگاه

::: مشخصات صندوق يكم نيكوكاري آگاه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق يكم نيكوكاري آگاه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق يكم نيكوكاري آگاه