قابل معامله سپهر انديشه نوين

::: مشخصات صندوق قابل معامله سپهر انديشه نوين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله سپهر انديشه نوين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله سپهر انديشه نوين