نيكي گستران

::: مشخصات صندوق نيكي گستران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نيكي گستران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نيكي گستران