صندوق بازارگرداني اختصاصي نوين پيشرو

::: مشخصات صندوق صندوق بازارگرداني اختصاصي نوين پيشرو

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق بازارگرداني اختصاصي نوين پيشرو

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق بازارگرداني اختصاصي نوين پيشرو