نيكوكاري ايتام بركت

::: مشخصات صندوق نيكوكاري ايتام بركت

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نيكوكاري ايتام بركت

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نيكوكاري ايتام بركت