اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر

::: مشخصات صندوق اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر