ثروت آفرين پارسيان

::: مشخصات صندوق ثروت آفرين پارسيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ثروت آفرين پارسيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ثروت آفرين پارسيان