اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد

::: مشخصات صندوق اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد