بازارگردانی چند سهمی سپهر بازار سرمایه

::: مشخصات صندوق بازارگردانی چند سهمی سپهر بازار سرمایه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی چند سهمی سپهر بازار سرمایه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگردانی چند سهمی سپهر بازار سرمایه