اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران

::: مشخصات صندوق اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران