صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان