صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي