صندوق بازارگرداني چند سهمي تاك دانا

::: مشخصات صندوق صندوق بازارگرداني چند سهمي تاك دانا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق بازارگرداني چند سهمي تاك دانا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق بازارگرداني چند سهمي تاك دانا