صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين