شاخصتاریخ انتشاربازده هفته %بازده ماه % بازده 3 ماه %بازده 6 ماه %بازده سال %
35-حمل و نقل1400/02/28 8:28 0.000.00 0.00 0.00 0.00
45-پيمانكاري1400/02/28 8:28 0.000.00 0.00 0.00 0.00
36-مبلمان1400/02/28 8:28 0.000.00 0.00 0.00 0.00