::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نمادتاریخ انتشاردورهپیش بینی% پوششواقعی دورهواقعی دوره قبل% رشد واقعی سال قبل
سپ 1396/10/09آخرین پیش بینی   سال 1396 816
سپ 1396/10/09پیش بینی 9ماهه   سال 1396 81672585777(25)
سپ 1396/10/09اولین پیش بینی   سال 1397 104878814902(10)814
سيلام 1396/10/09آخرین پیش بینی   سال 1396 (237)0(404)
سيلام 1396/10/09اولین پیش بینی   سال 1397 9(5578)(502)(404)24(502)
هلد بهشهر 1396/10/09آخرین پیش بینی   سال 1396 693
هلد بهشهر 1396/10/09اولین پیش بینی   سال 1397 4211656946920694
بسويچ 1396/10/07پیش بینی 9ماهه   سال 1396 110385941709331107
پاكشو 1396/10/07پیش بینی 6ماهه   سال 1396 150036533812(34)1920
توريل 1396/10/07پیش بینی 6ماهه   سال 1396 2043572142(49)261
چكاوه 1396/10/07پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (83)0(85)(439)(81)(613)
دسانكو 1396/10/07پیش بینی 6ماهه   سال 1396 563620106(81)145
شكربن 1396/10/07پیش بینی 6ماهه   سال 1396 65274482411076(226)
غشصفا 1396/10/07پیش بینی 6ماهه   سال 1396 53237198583(66)738
كاوه 1396/10/07پیش بینی 6ماهه   سال 1396 20846953219713
تبرك 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 20811232110
حرآهن 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 6716342636317
حريل 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 765340246746
حفارس 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (854)0(312)(445)(30)(675)
خوساز 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (398)0(202)(3)6633(271)
دتماد 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 90728257442(42)1121
دفارا 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 4(5100)(204)415(149)1484
دكوثر 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 6879543554193
ستران 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 1291519(153)(112)17
شدوص 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 60054323(520)(162)(1658)
فاسمين 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 94256531187184617
كروي 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 369259316481247
كفپارس 1396/10/06آخرین پیش بینی   سال 1396 3315
كفپارس 1396/10/06اولین پیش بینی   سال 1397 889815(47)8
نبروج 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (191)0(408)(122)234(311)
وپترو 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1397 9544(4)(200)14
وتوكا 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 100(5)(5)5(200)224
ولساپا 1396/10/06پیش بینی 6ماهه   سال 1396 1664981157(48)326
خگستر 1396/10/05پیش بینی 6ماهه   سال 1396 27434936250685
شسپا 1396/10/05پیش بینی 9ماهه   سال 1396 2958692047403408849
فولاژ 1396/10/05پیش بینی 6ماهه   سال 1396 12841532889207
اتكاي 1396/10/04آخرین پیش بینی   سال 1396 211201
اتكاي 1396/10/04اولین پیش بینی   سال 1397 2121032182018218
دتوليد 1396/10/04پیش بینی 6ماهه   سال 1396 32466215480(55)816
غاذر 1396/10/04پیش بینی 6ماهه   سال 1396 3270037(100)241