::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
فولاد 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 (16)1306(101)
غصينو 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 (3)1842(100)
شسم 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 1172680(96)
شرنگي 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 438915257(71)
چافست 1401/02/276   ماهه   سال 1401 123211(42)
كزغال 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 25084113(39)
كايزد 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 658736(11)
دقاضي 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 28372902(2)
ممسني 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (7)48(115)
وپاسار 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (18)780(102)
غپينو 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 129219(41)
شپلي 1401/02/263   ماهه   سال 1401 91126(28)
وليز 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (1356)(1099)(23)
كازرو 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (32)(26)(23)
فسا 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 (6)15(140)
ختوقا 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 411346(97)
وبملت 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 1511888(92)
فجر 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 333713568(75)
قثابت 1401/02/246   ماهه   سال 1401 (43600)(30)(145233)
كمنگنز 1401/02/2412   ماهه   سال 1400 (1)6519(100)
كگل 1401/02/2412   ماهه   سال 1400 1481903(92)
كسعدي 1401/02/2412   ماهه   سال 1400 8211005(18)
ددام 1401/02/2412   ماهه   سال 1400 10661077(1)
كخاك 1401/02/2212   ماهه   سال 1400 29447806(62)
كچاد 1401/02/2212   ماهه   سال 1400 20573080(33)
شاملا 1401/02/2212   ماهه   سال 1400 44375717(22)
سفاسي 1401/02/2112   ماهه   سال 1400 (94)41(329)
لبوتان 1401/02/2112   ماهه   سال 1400 11373654(69)
دامين 1401/02/2112   ماهه   سال 1400 282303(7)
خمحور 1401/02/2012   ماهه   سال 1400 41743(94)
قشكر 1401/02/196   ماهه   سال 1401 (79)(5)(1480)
داسوه 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 01535(100)
وملل 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 39017451(98)
فروي 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 7056938(90)
غمينو 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 5791052(45)
غشوكو 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 468763(39)
ارفع 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 16812163(22)
وايران 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 217271(20)
سبهان 1401/02/1812   ماهه   سال 1400 56775893(4)
واميد 1401/02/1712   ماهه   سال 1400 2723527(92)
لازما 1401/02/1712   ماهه   سال 1400 5763(10)
دابور 1401/02/1512   ماهه   سال 1400 37213754(1)
كتوكا 1401/02/0812   ماهه   سال 1400 10994162(74)
شتوكا 1401/02/0812   ماهه   سال 1400 17632055(14)
قتربت 1401/02/076   ماهه   سال 1401 12931524(15)
سقاين 1401/02/0712   ماهه   سال 1400 49005311(8)
سخزر 1401/02/0612   ماهه   سال 1400 01375(100)
كاذر 1401/02/0612   ماهه   سال 1400 11681919(39)
بنيرو 1401/02/0612   ماهه   سال 1400 151815250
شنفت 1401/02/0412   ماهه   سال 1400 7513714(80)
كيا 1401/02/046   ماهه   سال 1401 115331(65)
وبشهر 1401/02/0412   ماهه   سال 1400 102160(36)
غچين 1401/02/049   ماهه   سال 1401 888894(1)
شليا 1401/02/026   ماهه   سال 1401 3641592(77)
ساينا 1401/01/303   ماهه   سال 1401 (140)179(178)
رمپنا 1401/01/296   ماهه   سال 1400 (121651)12476(1075)
قشرين 1401/01/296   ماهه   سال 1401 (73)175(142)
بموتو 1401/01/296   ماهه   سال 1401 1914464(96)
بهپاك 1401/01/293   ماهه   سال 1401 1961614(88)
سجام 1401/01/293   ماهه   سال 1401 4584(46)
فجوش 1401/01/2912   ماهه   سال 1400 (11761)(8297)(42)
ولانا 1401/01/293   ماهه   سال 1401 88150(41)
چخزر 1401/01/2912   ماهه   سال 1400 24312831(14)
همراه 1401/01/2812   ماهه   سال 1400 8472366(64)
تفيرو 1401/01/276   ماهه   سال 1400 (730)808(190)
سمگا 1400/08/226   ماهه   سال 1400 417796(48)
معيار 1400/08/1812   ماهه   سال 1400 (118)22(636)
قهكمت 1400/08/1812   ماهه   سال 1400 2720270500(99)
اردستان 1400/08/1712   ماهه   سال 1399 10999585(89)
غگلپا 1400/08/176   ماهه   سال 1400 11301244(9)
جوين 1400/08/1612   ماهه   سال 1400 24224737(99)
ولملت 1400/08/166   ماهه   سال 1400 144220(35)
غگرجي 1400/08/126   ماهه   سال 1400 681405(95)
ثعمرا 1400/08/126   ماهه   سال 1400 (1179)(639)(85)
فسازان 1400/08/126   ماهه   سال 1400 8041186(32)
غگيلا 1400/08/126   ماهه   سال 1400 219303(28)
آريا 1400/08/116   ماهه   سال 1400 70948782(19)
فسپا 1400/08/106   ماهه   سال 1400 1577247008(99)
غدشت 1400/08/103   ماهه   سال 1401 1661422(88)
قپيرا 1400/08/1012   ماهه   سال 1400 4202178(81)