::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
غفارس 1400/04/313   ماهه   سال 1400 (159)9(1867)
خساپا 1400/04/313   ماهه   سال 1400 (55)(21)(162)
قشير 1400/04/313   ماهه   سال 1400 07(100)
نطرين 1400/04/313   ماهه   سال 1400 0108(100)
پاكشو 1400/04/313   ماهه   سال 1400 14694(98)
دشيري 1400/04/313   ماهه   سال 1400 431330(97)
زشگزا 1400/04/313   ماهه   سال 1400 108762(86)
قچار 1400/04/313   ماهه   سال 1400 40254(84)
ساينا 1400/04/306   ماهه   سال 1400 (822)1252(166)
دكوثر 1400/04/303   ماهه   سال 1400 (36)179(120)
زنجان 1400/04/303   ماهه   سال 1400 (2)(1)(100)
كاما 1400/04/303   ماهه   سال 1400 364667(99)
چدن 1400/04/303   ماهه   سال 1400 571440(96)
فروي 1400/04/303   ماهه   سال 1400 1623216(95)
غويتا 1400/04/306   ماهه   سال 1400 57619(91)
پدرخش 1400/04/303   ماهه   سال 1400 34351(90)
كوثر 1400/04/303   ماهه   سال 1400 2221015(78)
غدام 1400/04/306   ماهه   سال 1400 134340(61)
شبهرن 1400/04/303   ماهه   سال 1400 256598(57)
فروس 1400/04/303   ماهه   سال 1400 173390(56)
شگل 1400/04/306   ماهه   سال 1400 469888(47)
انتخاب 1400/04/306   ماهه   سال 1400 7111179(40)
بفجر 1400/04/303   ماهه   سال 1400 356530(33)
غگيلا 1400/04/303   ماهه   سال 1400 115135(15)
سدشت 1400/04/309   ماهه   سال 1400 274280(2)
وآذر 1400/04/296   ماهه   سال 1400 (17)1(1800)
خفناور 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (63)5(1360)
خزاميا 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (43)4(1175)
ميهن 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (17)2(950)
لازما 1400/04/299   ماهه   سال 1400 (133)28(575)
خاذين 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (76)(19)(300)
كساپا 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (199)(54)(269)
آبين 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (3)3(200)
فسا 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (2)5(140)
آرمان 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (25)105(124)
فجوش 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (2812)(1385)(103)
تكنار 1400/04/293   ماهه   سال 1400 0113(100)
چافست 1400/04/299   ماهه   سال 1400 0405(100)
سغرب 1400/04/293   ماهه   سال 1400 0436(100)
كماسه 1400/04/293   ماهه   سال 1400 0316(100)
سيمرغ 1400/04/296   ماهه   سال 1400 1091171475(99)
وسرمد 1400/04/293   ماهه   سال 1400 6566(99)
فمراد 1400/04/293   ماهه   سال 1400 654677(99)
بكام 1400/04/293   ماهه   سال 1400 9415(98)
خزر 1400/04/293   ماهه   سال 1400 531572(97)
باران 1400/04/293   ماهه   سال 1400 4111(96)
بساما 1400/04/293   ماهه   سال 1400 1021785(94)
واتي 1400/04/296   ماهه   سال 1400 (211)(109)(94)
سفاسي 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (25)(13)(92)
پتاير 1400/04/293   ماهه   سال 1400 64792(92)
دقاضي 1400/04/293   ماهه   سال 1400 1001133(91)
خمحركه 1400/04/293   ماهه   سال 1400 221(90)
فكمند 1400/04/293   ماهه   سال 1400 37375(90)
زبينا 1400/04/293   ماهه   سال 1400 1399(87)
غشهداب 1400/04/293   ماهه   سال 1400 31226(86)
افق 1400/04/293   ماهه   سال 1400 6394622(86)
غصينو 1400/04/293   ماهه   سال 1400 134896(85)
بنو 1400/04/293   ماهه   سال 1400 103656(84)
دتوليد 1400/04/293   ماهه   سال 1400 46291(84)
پارتا 1400/04/293   ماهه   سال 1400 2491462(83)
بخاور 1400/04/293   ماهه   سال 1400 32155(79)
دفارا 1400/04/293   ماهه   سال 1400 199884(77)
غگلستا 1400/04/293   ماهه   سال 1400 83365(77)
تليسه 1400/04/293   ماهه   سال 1400 37155(76)
فولاژ 1400/04/293   ماهه   سال 1400 4301615(73)
غاذر 1400/04/293   ماهه   سال 1400 164587(72)
شپاكسا 1400/04/296   ماهه   سال 1400 211739(71)
زفكا 1400/04/293   ماهه   سال 1400 158540(71)
وايران 1400/04/293   ماهه   سال 1400 42139(70)
زشريف 1400/04/296   ماهه   سال 1400 122345(65)
شسينا 1400/04/293   ماهه   سال 1400 3601003(64)
غشان 1400/04/293   ماهه   سال 1400 3796(61)
فجام 1400/04/293   ماهه   سال 1400 108253(57)
لپارس 1400/04/293   ماهه   سال 1400 140316(56)
ددانا 1400/04/293   ماهه   سال 1400 7011443(51)
لكما 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (70)(47)(49)
غپاك 1400/04/293   ماهه   سال 1400 (59)(40)(48)
داوه 1400/04/293   ماهه   سال 1400 2445(47)
تكشا 1400/04/293   ماهه   سال 1400 272500(46)
دلر 1400/04/293   ماهه   سال 1400 9361693(45)