::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
فمراد 1402/09/0912   ماهه   سال 1402 211575(63)
وكغدير 1402/09/0812   ماهه   سال 1402 (208435)(38800)(437)
درازك 1402/09/086   ماهه   سال 1402 171663(99)
كچاد 1402/09/086   ماهه   سال 1402 166807(79)
فولاد 1402/09/086   ماهه   سال 1402 6561649(60)
داتام 1402/09/0812   ماهه   سال 1398 25244178(40)
چكارن 1402/09/076   ماهه   سال 1402 (5)36(114)
شفن 1402/09/076   ماهه   سال 1402 (5)136(104)
فسازان 1402/09/076   ماهه   سال 1402 7003140000(100)
خمهر 1402/09/076   ماهه   سال 1402 567(93)
فسرب 1402/09/076   ماهه   سال 1402 747(85)
دابور 1402/09/076   ماهه   سال 1402 4922615(81)
رمپنا 1402/09/076   ماهه   سال 1402 176281641912(73)
خزاميا 1402/09/066   ماهه   سال 1402 (164139000)815(20139855)
خمحركه 1402/09/066   ماهه   سال 1402 1620(20)
فايرا 1402/09/056   ماهه   سال 1402 (571)1465(139)
غالبر 1402/09/056   ماهه   سال 1402 (24)170(114)
كگل 1402/09/056   ماهه   سال 1402 (95)367371(100)
كپرور 1402/09/056   ماهه   سال 1402 158527(70)
هرمز 1402/09/056   ماهه   سال 1402 5571003(44)
خودكفا 1402/09/056   ماهه   سال 1402 4371(39)
سكرد 1402/09/0412   ماهه   سال 1402 0420(100)
فروي 1402/09/046   ماهه   سال 1402 10492(98)
كنور 1402/09/046   ماهه   سال 1402 143434166(96)
غگرجي 1402/09/046   ماهه   سال 1402 1222(45)
شجم 1402/09/0412   ماهه   سال 1402 505876(42)
فكمند 1402/09/026   ماهه   سال 1402 (149)8(1963)
كورزي 1402/09/0212   ماهه   سال 1402 4585(99)
غگز 1402/09/026   ماهه   سال 1402 80405(80)
پارسان 1402/09/016   ماهه   سال 1402 (1235000)1624(76147)
خساپا 1402/09/016   ماهه   سال 1402 (2766)(83)(3233)
خگستر 1402/09/016   ماهه   سال 1402 (13)438(103)
ومعادن 1402/09/016   ماهه   سال 1402 (62)30850(100)
فاراك 1402/09/0112   ماهه   سال 1402 (366)60130000(100)
فارس 1402/09/016   ماهه   سال 1402 096670(100)
وشمال 1402/09/016   ماهه   سال 1402 (249)(131)(90)
كترام 1402/09/016   ماهه   سال 1402 237454(48)
شفارا 1402/09/016   ماهه   سال 1402 98100(2)
پاكشو 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (547490000)60(912483433)
وآذر 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (688)6(11567)
ختور 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (3743)156(2499)
شگامرن 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (569)102(658)
كايزد 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (556)144(486)
افق 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (2750)1583(274)
سفاسي 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (37)23(261)
معيار 1402/08/3012   ماهه   سال 1402 (3833333)(1306667)(193)
شسم 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (520)5780(109)
بكهنوج 1402/08/309   ماهه   سال 1402 (440)(214)(106)
پترول 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (1)21(105)
جم 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (53)1952(103)
مبين 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (58)2540(102)
نوري 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (3)8046(100)
آپ 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (4520)105550000(100)
قثابت 1402/08/303   ماهه   سال 1403 124(96)
كروي 1402/08/306   ماهه   سال 1402 8185(96)
شلرد 1402/08/306   ماهه   سال 1402 24495(95)
بالبر 1402/08/3012   ماهه   سال 1402 94915(90)
آتيه 1402/08/306   ماهه   سال 1402 60450492100(88)
كرماشا 1402/08/306   ماهه   سال 1402 10956935(84)
چكاوه 1402/08/306   ماهه   سال 1402 49307(84)
كيميا 1402/08/306   ماهه   سال 1402 115680(83)
قنقش 1402/08/3012   ماهه   سال 1402 3161460(78)
همراه 1402/08/306   ماهه   سال 1402 27117(77)
تاپيكو 1402/08/306   ماهه   سال 1402 3761476(75)
ختراك 1402/08/306   ماهه   سال 1402 237854(72)
چنوپا 1402/08/3012   ماهه   سال 1402 4781580(70)
تايرا 1402/08/306   ماهه   سال 1402 4241369(69)
بفجر 1402/08/306   ماهه   سال 1402 5941716(65)
بكاب 1402/08/3012   ماهه   سال 1402 276732(62)
كفرا 1402/08/306   ماهه   سال 1402 143377(62)
بوعلي 1402/08/306   ماهه   سال 1402 425810675(60)
شتران 1402/08/306   ماهه   سال 1402 413960(57)
غپونه 1402/08/306   ماهه   سال 1402 310701(56)
جوين 1402/08/303   ماهه   سال 1403 75164(54)
شراز 1402/08/306   ماهه   سال 1402 11962551(53)
نمخمل 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (694)(455)(53)
كروميت 1402/08/306   ماهه   سال 1402 297623(52)
شاوان 1402/08/306   ماهه   سال 1402 18183798(52)
خراسان 1402/08/306   ماهه   سال 1402 813016446(51)
دهدشت 1402/08/306   ماهه   سال 1402 (6)(4)(50)