::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
وپاسار 1400/02/2812   ماهه   سال 1399 (245000)3(8166767)
ونيرو 1400/02/2812   ماهه   سال 1399 (74900)67(111891)
پتاير 1400/02/2812   ماهه   سال 1399 3583013(88)
آبادا 1400/02/2812   ماهه   سال 1399 3831454(74)
غگلستا 1400/02/2812   ماهه   سال 1399 396439(10)
دشيري 1400/02/2812   ماهه   سال 1399 69247504(8)
ولپارس 1400/02/283   ماهه   سال 1400 8285(4)
كزغال 1400/02/2712   ماهه   سال 1399 411333828050(100)
غگرجي 1400/02/2712   ماهه   سال 1399 6692431(72)
دقاضي 1400/02/2712   ماهه   سال 1399 29024341(33)
فلامي 1400/02/276   ماهه   سال 1400 7131051(32)
كروي 1400/02/2712   ماهه   سال 1399 735833(12)
غفارس 1400/02/2612   ماهه   سال 1399 (80)465(117)
غشان 1400/02/2612   ماهه   سال 1399 193786(75)
ثعمرا 1400/02/2612   ماهه   سال 1399 909210880(16)
غشهد 1400/02/2512   ماهه   سال 1399 04879(100)
كازرو 1400/02/2512   ماهه   سال 1399 (26)(15)(73)
تشتاد 1400/02/2512   ماهه   سال 1399 1127(59)
كپشير 1400/02/2512   ماهه   سال 1399 6951444(52)
وبانك 1400/02/2212   ماهه   سال 1399 (19)1003(102)
بنيرو 1400/02/226   ماهه   سال 1400 6630(99)
تليسه 1400/02/2212   ماهه   سال 1399 93754(88)
كفرا 1400/02/2212   ماهه   سال 1399 16472081(21)
خودكفا 1400/02/2112   ماهه   سال 1399 558261(99)
غشصفا 1400/02/2112   ماهه   سال 1399 6711793(63)
غصينو 1400/02/2012   ماهه   سال 1399 (65600)2503(2721)
كگل 1400/02/2012   ماهه   سال 1399 112664375333(100)
غپينو 1400/02/2012   ماهه   سال 1399 219923(76)
وتوكا 1400/02/2012   ماهه   سال 1399 18523777(51)
دلر 1400/02/2012   ماهه   سال 1399 33986198(45)
ساوه 1400/02/1912   ماهه   سال 1399 02328(100)
سبهان 1400/02/1912   ماهه   سال 1399 589311508(49)
دارو 1400/02/1912   ماهه   سال 1399 18202929(38)
ولكار 1400/02/1912   ماهه   سال 1399 337376(10)
ساذري 1400/02/1812   ماهه   سال 1399 631242(95)
وايران 1400/02/1812   ماهه   سال 1399 271506(46)
غشاذر 1400/02/1712   ماهه   سال 1399 130172(24)
وملل 1400/02/1612   ماهه   سال 1399 113024(100)
غناب 1400/02/139   ماهه   سال 1399 (445)15039(103)
غشوكو 1400/02/1212   ماهه   سال 1399 7631201(36)
چكاوه 1400/02/0812   ماهه   سال 1399 (20)(3)(567)
فتوسا 1400/02/0712   ماهه   سال 1399 106354069(98)
ورنا 1400/02/076   ماهه   سال 1400 3551016(65)
وپسا 1400/02/0512   ماهه   سال 1399 (2121)11(19382)
غپيچك 1400/02/0512   ماهه   سال 1399 (3659)(2443)(50)
ددانا 1400/02/0512   ماهه   سال 1399 24573909(37)
قهكمت 1400/02/046   ماهه   سال 1400 1300117810(99)
وبشهر 1400/02/0412   ماهه   سال 1399 160347(54)
غچين 1400/02/029   ماهه   سال 1400 8942227(60)
زفكا 1400/02/0112   ماهه   سال 1399 (9310000)2166(429925)
وسقم 1400/02/016   ماهه   سال 1400 (316)(106)(198)
سبزوا 1400/02/016   ماهه   سال 1400 5912192000(100)
شلعاب 1400/02/0112   ماهه   سال 1399 724(71)
وتوصا 1400/01/316   ماهه   سال 1400 1836(50)
شگل 1400/01/313   ماهه   سال 1400 297386(23)
قشكر 1400/01/306   ماهه   سال 1400 (5)208(102)
شپارس 1400/01/306   ماهه   سال 1400 0214(100)
ودانا 1400/01/306   ماهه   سال 1400 77869218(100)
وايرا 1400/01/306   ماهه   سال 1400 140620(77)
غويتا 1400/01/303   ماهه   سال 1400 276578(52)
زماهان 1400/01/303   ماهه   سال 1400 115212(46)
وامين 1400/01/303   ماهه   سال 1400 1726(35)
وثنو 1400/01/296   ماهه   سال 1400 485874(45)
ساربيل 1400/01/293   ماهه   سال 1400 281364(23)
فبستم 1400/01/293   ماهه   سال 1400 1720(15)
دبالك 1400/01/2812   ماهه   سال 1399 294437(33)
نطرين 1400/01/2612   ماهه   سال 1399 2121987(89)
واحصا 1400/01/239   ماهه   سال 1400 (163)567(129)
معيار 1400/01/216   ماهه   سال 1400 (43)59(173)
فبيرا 1400/01/1812   ماهه   سال 1399 (64)180(136)
ميدكو 1400/01/1712   ماهه   سال 1399 11303(96)
وسكاب 1400/01/179   ماهه   سال 1400 1421763(92)
جوين 1400/01/156   ماهه   سال 1400 1251644(92)
تپمپي 1400/01/149   ماهه   سال 1400 220339(35)
كيميا 1399/11/309   ماهه   سال 1399 6711496(55)
شتران 1399/11/299   ماهه   سال 1399 610883(31)
وپترو 1399/11/286   ماهه   سال 1400 (4)11055(100)
شبريز 1399/11/289   ماهه   سال 1399 24673769(35)
وسبحان 1399/11/256   ماهه   سال 1400 173971(82)
چكاپا 1399/11/2512   ماهه   سال 1399 128636(80)