::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
شسپا 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 2769418431403
تكنار 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 954456109
وپسا 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 30(2121)101
دجابر 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 111770758
وتوكا 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 9258685335
بجهرم 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 1058228
خودرو 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 1478125218
خبهمن 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 453(4)11425
وكار 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 62(142)144
ومهان 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 327135142
خساپا 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 (50)(295)83
بپيوند 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 59136064
سيلام 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 268191311
نمخمل 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 612(287)313
فاسمين 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 80872009303
خنصير 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 2197774184
دارو 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 41261820127
دلر 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 71873534103
قصفها 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 5498313975
كروي 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 6675412462
داراب 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 342536
غشان 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 2051936
سخوز 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 38032515112
كنور 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 96101815429
نطرين 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 29021237
غاذر 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 112482736
كفرا 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 2106164728
غشاذر 1401/02/2212   ماهه  سال 1400 297130128
غگلستا 1401/02/2212   ماهه  سال 1400 68939674
فزر 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 69071059552
دكيمي 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 26251204118
سشرق 1401/02/216   ماهه  سال 1401 45425280
ثشاهد 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 (701)(1670)58
كاسپين 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 3103215444
تاصيكو 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 (53)(87)39
غفارس 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 159(86)285
خفنر 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 538194177
جم پيلن 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 2419210630128
ساراب 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 2284167137
بترانس 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 26019136
غنوش 1401/02/1912   ماهه  سال 1400 20(14987)100
سهگمت 1401/02/1912   ماهه  سال 1400 3731231761
فنورد 1401/02/1912   ماهه  سال 1400 328412102256
فروسيل 1401/02/1812   ماهه  سال 1400 2734175156
غشصفا 1401/02/1812   ماهه  سال 1400 103067154
دزهراوي 1401/02/1812   ماهه  سال 1400 28220736
خچرخش 1401/02/1712   ماهه  سال 1400 33733921
ستران 1401/02/1712   ماهه  سال 1400 579(36242)102
كپشير 1401/02/1612   ماهه  سال 1400 79269514
اجداد 1401/02/0812   ماهه  سال 1400 1477355316
سدور 1401/02/0812   ماهه  سال 1400 40230731
سيمرغ 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 54055711073503681
زكوثر 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 8301428828724
شبهرن 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 974773642215079
درهآور 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 4946260490
ولبهمن 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 1851101882
سخاش 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 12805710080
سغرب 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 2122148743
دكپسول 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 4694379324
كسرام 1401/02/066   ماهه  سال 1401 28(58)148
سفانو 1401/02/0612   ماهه  سال 1400 54202546113
شدوص 1401/02/0612   ماهه  سال 1400 29621414109
خراسان 1401/02/0412   ماهه  سال 1400 181258027126
فكمند 1401/02/0412   ماهه  سال 1400 40629936
كايتا 1401/01/296   ماهه  سال 1401 37(11)436
غدانه 1401/01/293   ماهه  سال 1401 17577127
ساربيل 1401/01/293   ماهه  سال 1401 608281116
ولغدر 1401/01/293   ماهه  سال 1401 978218
بگيلان 1401/01/286   ماهه  سال 1401 27885227
ددانا 1401/01/2812   ماهه  سال 1400 3522245743
سكرما 1401/01/273   ماهه  سال 1401 969448116
سصوفي 1400/08/226   ماهه  سال 1400 1393667109
سدشت 1400/08/2212   ماهه  سال 1400 135883862
شپترو 1400/08/196   ماهه  سال 1400 232(182)227
قاروم 1400/08/1912   ماهه  سال 1400 41411436188
فروس 1400/08/196   ماهه  سال 1400 37121870
ساروم 1400/08/186   ماهه  سال 1400 42571711149
وتجارت 1400/08/186   ماهه  سال 1400 (49)(657)93
سرود 1400/08/176   ماهه  سال 1400 1879762147
هرمز 1400/08/176   ماهه  سال 1400 1759847108