::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
ختوقا 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 64634314930
وبملت 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 443295028730
زكوثر 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 3034110122898
كحافظ 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 51657805
وتعاون 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 40454648
زپارس 1400/02/283   ماهه  سال 1400 36869433
فسرب 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 4430884401
قنيشا 1400/02/286   ماهه  سال 1400 1131311264
خودرو 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 68(162)142
غنيلي 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 41(274)115
شصدف 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 58872778112
زاگرس 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 2544112245108
خوساز 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 0(17)100
دفرا 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 2248139361
دهدشت 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 (2)(5)60
شخارك 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 5636357458
بسويچ 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 2384153056
داسوه 1400/02/2812   ماهه  سال 1399 1535121426
پلاسك 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 34(6)667
شسم 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 2345(416)664
شغدير 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 100151763468
تكشا 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 2980878239
وآفري 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 1306395231
خعمرا 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 471(480)198
كلوند 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 1802627187
كگاز 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 1774679161
دسانكو 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 445175154
قمرو 1400/02/279   ماهه  سال 1400 1300553135
سيلام 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 19(317)106
كتوكا 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 4162284746
خفنر 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 19415426
زمگسا 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 81766024
غاذر 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 8278003
وتجارت 1400/02/2612   ماهه  سال 1399 524914000334157159780
چفيبر 1400/02/2612   ماهه  سال 1399 11322414
فپنتا 1400/02/2612   ماهه  سال 1399 179544120336
كطبس 1400/02/2612   ماهه  سال 1399 58511419312
فباهنر 1400/02/2612   ماهه  سال 1399 56672528124
سهگمت 1400/02/2612   ماهه  سال 1399 2317120992
فافزا 1400/02/2612   ماهه  سال 1399 143989561
شگويا 1400/02/2612   ماهه  سال 1399 84763733
وليز 1400/02/2612   ماهه  سال 1399 (1105)(1570)30
دتوليد 1400/02/2612   ماهه  سال 1399 88577614
ممسني 1400/02/2512   ماهه  سال 1399 48(10)580
فجر 1400/02/2512   ماهه  سال 1399 135682111543
بجهرم 1400/02/2512   ماهه  سال 1399 7717353
درهآور 1400/02/2512   ماهه  سال 1399 2604797227
پشاهن 1400/02/2512   ماهه  سال 1399 142686166
لبوتان 1400/02/2512   ماهه  سال 1399 95579320
زدشت 1400/02/2512   ماهه  سال 1399 5965577
درازك 1400/02/2412   ماهه  سال 1399 3177275016
كچاد 1400/02/2312   ماهه  سال 1399 28341137149
شسپا 1400/02/2212   ماهه  سال 1399 6719340016883980552
شتهران 1400/02/2212   ماهه  سال 1399 2011368446
كنور 1400/02/2212   ماهه  سال 1399 0(14008)100
سفار 1400/02/2212   ماهه  سال 1399 2645135495
چخزر 1400/02/2212   ماهه  سال 1399 2831174263
پارسيان 1400/02/2212   ماهه  سال 1399 36228627
فولاي 1400/02/2112   ماهه  سال 1399 3172603426
خموتور 1400/02/2112   ماهه  سال 1399 451122270
وسرمد 1400/02/2112   ماهه  سال 1399 777243220
دشيمي 1400/02/2112   ماهه  سال 1399 29811111168
خساپا 1400/02/2112   ماهه  سال 1399 62(129)148
دالبر 1400/02/2112   ماهه  سال 1399 1542134115
كاما 1400/02/2012   ماهه  سال 1399 24851066663628
شكبير 1400/02/2012   ماهه  سال 1399 109451096899
فالوم 1400/02/2012   ماهه  سال 1399 1060114830
ملت 1400/02/2012   ماهه  سال 1399 1688476255
فروي 1400/02/2012   ماهه  سال 1399 69382159221
خمحركه 1400/02/2012   ماهه  سال 1399 933443111
غگلپا 1400/02/2012   ماهه  سال 1399 2264188220
شپترو 1400/02/1912   ماهه  سال 1399 176(218)181
ارفع 1400/02/1912   ماهه  سال 1399 2163875147
لخانه 1400/02/1912   ماهه  سال 1399 118468473
دسبحان 1400/02/1912   ماهه  سال 1399 1780121547
سخوز 1400/02/1812   ماهه  سال 1399 2589735252
سفاسي 1400/02/1812   ماهه  سال 1399 41(30)237
بپاس 1400/02/1812   ماهه  سال 1399 25081169115
بكهنوج 1400/02/1812   ماهه  سال 1399 (202)(2821)93
آريا 1400/02/1812   ماهه  سال 1399 12081920431