::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
لابسا 1402/09/086   ماهه  سال 1402 468800321464900
داوه 1402/09/086   ماهه  سال 1402 125061379028
كاوه 1402/09/086   ماهه  سال 1402 1579(405)490
شستان 1402/09/086   ماهه  سال 1402 58(157)137
فافزا 1402/09/086   ماهه  سال 1402 3883210884
پلاست 1402/09/086   ماهه  سال 1402 141378281
بكام 1402/09/076   ماهه  سال 1402 9556(16)59825
سلار 1402/09/076   ماهه  سال 1402 1645289469
وپاسار 1402/09/0712   ماهه  سال 1402 32301(127112)125
سيتا 1402/09/076   ماهه  سال 1402 (261)(387286)100
بموتو 1402/09/0712   ماهه  سال 1402 46330751
وتوشه 1402/09/076   ماهه  سال 1402 375835635
فرآور 1402/09/066   ماهه  سال 1402 56723331603
ساينا 1402/09/069   ماهه  سال 1402 2595(248)1146
غكورش 1402/09/066   ماهه  سال 1402 7317329
سپاها 1402/09/0612   ماهه  سال 1402 3327196969
كبافق 1402/09/056   ماهه  سال 1402 2258195116
سبزوا 1402/09/0412   ماهه  سال 1402 31641332279
تكمبا 1402/09/046   ماهه  سال 1402 357261273
خاور 1402/09/046   ماهه  سال 1402 635267138
دامين 1402/09/046   ماهه  سال 1402 32021152
كماسه 1402/09/046   ماهه  سال 1402 24917245
غصينو 1402/09/026   ماهه  سال 1402 4396517750
وپترو 1402/09/016   ماهه  سال 1402 4433811447
غمايه 1402/09/016   ماهه  سال 1402 3272842289
قصفها 1402/09/016   ماهه  سال 1402 29441286129
خزر 1402/09/016   ماهه  سال 1402 37319195
سباقر 1402/09/016   ماهه  سال 1402 114160888
سخواف 1402/09/016   ماهه  سال 1402 (7)(23)70
نخريس 1402/09/016   ماهه  سال 1402 3402243440
بگيلان 1402/09/0112   ماهه  سال 1402 106880133
بپيوند 1402/09/016   ماهه  سال 1402 45735927
ونيرو 1402/09/016   ماهه  سال 1402 39032919
پيزد 1402/08/306   ماهه  سال 1402 979(2)49050
سپيد 1402/08/306   ماهه  سال 1402 837633178346879
وآيند 1402/08/306   ماهه  سال 1402 344280(1101)31370
زنگان 1402/08/306   ماهه  سال 1402 8256163812841
فخوز 1402/08/306   ماهه  سال 1402 2133017212301
نمرينو 1402/08/306   ماهه  سال 1402 1601394005
خكار 1402/08/306   ماهه  سال 1402 42211392937
مارون 1402/08/3012   ماهه  سال 1402 376109136422657
سصفها 1402/08/306   ماهه  سال 1402 3071913912108
كدما 1402/08/309   ماهه  سال 1402 628531085
شكام 1402/08/306   ماهه  سال 1402 246612474897
وكار 1402/08/306   ماهه  سال 1402 1003(197)609
وخارزم 1402/08/306   ماهه  سال 1402 3617(809)547
سبهان 1402/08/306   ماهه  سال 1402 6015995505
سفارس 1402/08/306   ماهه  سال 1402 1823(483)477
شپارس 1402/08/3012   ماهه  سال 1402 46786443
نتوس 1402/08/306   ماهه  سال 1402 5711418
خمحور 1402/08/306   ماهه  سال 1402 6313385
پلوله 1402/08/306   ماهه  سال 1402 3618749383
قپيرا 1402/08/303   ماهه  سال 1403 29362373
دتوليد 1402/08/306   ماهه  سال 1402 475108340
دزهراوي 1402/08/306   ماهه  سال 1402 52(23)326
فلوله 1402/08/306   ماهه  سال 1402 21854304
سدور 1402/08/306   ماهه  سال 1402 792221258
شفارس 1402/08/306   ماهه  سال 1402 4212250
ونفت 1402/08/306   ماهه  سال 1402 706(508)239
شلعاب 1402/08/306   ماهه  سال 1402 324108200
كيا 1402/08/3012   ماهه  سال 1402 798271194
ماديرا 1402/08/306   ماهه  سال 1402 433152185
شپترو 1402/08/306   ماهه  سال 1402 652(801)181
فنورد 1402/08/306   ماهه  سال 1402 2249815176
خپويش 1402/08/306   ماهه  سال 1402 807312159
فوكا 1402/08/306   ماهه  سال 1402 622241158
لسرما 1402/08/306   ماهه  سال 1402 787308156
شصفها 1402/08/306   ماهه  سال 1402 150245888155
قزوين 1402/08/306   ماهه  سال 1402 467191145
آردينه 1402/08/3012   ماهه  سال 1400 3817916533131
غبهار 1402/08/306   ماهه  سال 1402 1214551120
شگويا 1402/08/306   ماهه  سال 1402 1806835116
سرود 1402/08/306   ماهه  سال 1402 47222210114
ددانا 1402/08/306   ماهه  سال 1402 34031627109
قشكر 1402/08/3012   ماهه  سال 1402 5(268)102
ساوه 1402/08/306   ماهه  سال 1402 126036249102
ارفع 1402/08/306   ماهه  سال 1402 30921536101
خپارس 1402/08/306   ماهه  سال 1402 0(278)100
كسرام 1402/08/3012   ماهه  سال 1402 1427297
كسعدي 1402/08/306   ماهه  سال 1402 88146589