::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
شاراك 1400/05/013   ماهه  سال 1400 2030389422
سپيد 1400/04/313   ماهه  سال 1400 1964882132
دكيمي 1400/04/313   ماهه  سال 1400 31077303
فنورد 1400/04/313   ماهه  سال 1400 66052410174
كسعدي 1400/04/313   ماهه  سال 1400 412176134
خريخت 1400/04/313   ماهه  سال 1400 0(40)100
غشصفا 1400/04/313   ماهه  سال 1400 20810598
پارسيان 1400/04/313   ماهه  سال 1400 23213276
كزغال 1400/04/313   ماهه  سال 1400 85554856
پكرمان 1400/04/313   ماهه  سال 1400 35724745
كسرا 1400/04/313   ماهه  سال 1400 21919413
قصفها 1400/04/313   ماهه  سال 1400 3963814
غگلپا 1400/04/313   ماهه  سال 1400 3573512
تبرك 1400/04/3012   ماهه  سال 1399 250590004485593427
زنگان 1400/04/303   ماهه  سال 1400 1000(28)3671
پلاست 1400/04/303   ماهه  سال 1400 912741132
پكوير 1400/04/306   ماهه  سال 1400 834108672
زماهان 1400/04/306   ماهه  سال 1400 363(99)467
شفن 1400/04/303   ماهه  سال 1400 117522541363
غگل 1400/04/309   ماهه  سال 1400 23451359
فولاي 1400/04/303   ماهه  سال 1400 2703613341
فخاس 1400/04/303   ماهه  سال 1400 873210316
كپارس 1400/04/303   ماهه  سال 1400 1548398289
فوكا 1400/04/303   ماهه  سال 1400 409134205
فماك 1400/04/303   ماهه  سال 1400 3713185
فولاد 1400/04/303   ماهه  سال 1400 473187153
خرينگ 1400/04/303   ماهه  سال 1400 22189148
كمنگنز 1400/04/303   ماهه  سال 1400 1771743138
دسبحان 1400/04/303   ماهه  سال 1400 474201136
بموتو 1400/04/309   ماهه  سال 1400 64392963117
پاسا 1400/04/303   ماهه  سال 1400 50226391
سشرق 1400/04/309   ماهه  سال 1400 46725186
خپارس 1400/04/303   ماهه  سال 1400 (26)(134)81
سكرما 1400/04/306   ماهه  سال 1400 112163078
خلنت 1400/04/303   ماهه  سال 1400 38224258
شيراز 1400/04/303   ماهه  سال 1400 127584251
كآرا 1400/04/303   ماهه  سال 1400 (40)(70)43
كبافق 1400/04/303   ماهه  سال 1400 342442
غالبر 1400/04/303   ماهه  سال 1400 (27)(43)37
شيران 1400/04/306   ماهه  سال 1400 1455109233
فسپا 1400/04/303   ماهه  سال 1400 1506114931
خودرو 1400/04/303   ماهه  سال 1400 (91)(123)26
كگاز 1400/04/303   ماهه  سال 1400 56845126
بهپاك 1400/04/306   ماهه  سال 1400 30425022
خديزل 1400/04/303   ماهه  سال 1400 32527618
ستران 1400/04/303   ماهه  سال 1400 26122218
زملارد 1400/04/303   ماهه  سال 1400 20117118
شصدف 1400/04/303   ماهه  سال 1400 91880614
دبالك 1400/04/306   ماهه  سال 1400 5575168
سلار 1400/04/293   ماهه  سال 1400 195119400
فرآور 1400/04/293   ماهه  سال 1400 12826300
بايكا 1400/04/296   ماهه  سال 1400 12834167
خشرق 1400/04/293   ماهه  سال 1400 4222000
غنوش 1400/04/293   ماهه  سال 1400 1511400
كقزوي 1400/04/293   ماهه  سال 1400 134(16)938
كدما 1400/04/293   ماهه  سال 1400 29028936
كحافظ 1400/04/293   ماهه  سال 1400 22038479
شصفها 1400/04/293   ماهه  سال 1400 3499620464
بوعلي 1400/04/293   ماهه  سال 1400 2621475452
شرانل 1400/04/293   ماهه  سال 1400 1716318440
ذوب 1400/04/293   ماهه  سال 1400 17834424
شستان 1400/04/293   ماهه  سال 1400 51400
سدور 1400/04/293   ماهه  سال 1400 4910390
مارون 1400/04/293   ماهه  سال 1400 47581085339
قنيشا 1400/04/299   ماهه  سال 1400 1203281328
فنوال 1400/04/293   ماهه  سال 1400 584142311
هرمز 1400/04/293   ماهه  سال 1400 664167298
شرنگي 1400/04/293   ماهه  سال 1400 442(244)281
كچاد 1400/04/293   ماهه  سال 1400 1083287277
شجم 1400/04/299   ماهه  سال 1400 832223273
فايرا 1400/04/293   ماهه  سال 1400 582160264
جم پيلن 1400/04/293   ماهه  سال 1400 47961342257
سكارون 1400/04/293   ماهه  سال 1400 346100246
دفرا 1400/04/293   ماهه  سال 1400 765222245
سخزر 1400/04/293   ماهه  سال 1400 592175238
ديزباد 1400/04/296   ماهه  سال 1400 544(415)231
سجام 1400/04/296   ماهه  سال 1400 66(51)229
كگل 1400/04/293   ماهه  سال 1400 1062331221
زدشت 1400/04/293   ماهه  سال 1400 25580219
دكپسول 1400/04/293   ماهه  سال 1400 1364451202