::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیفنام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق)مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1صندوق اختصاصي بازارگرداني دانايان danayan.fundشركت كارگزاري داناياننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكارانبازارگردانی
2صندوق بازارگرداني اختصاصي تصميم ساز tasmim-bazargardan.irسبدگردان تصميم نگار ارزش آفريناننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و بهبود سيستم‌هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
3صندوق سرمايه گذاري آواي فرداي زاگرس afzfund.irسبدگردان زاگرسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
4صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس azmfund.irشركت سبدگردان آسماننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي ارقام نگر آريابازارگردانی
5صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اتحاد بازار سرمايه ettehadbazarsarmaye.irسبدگردان آرمان اقتصادنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكارانبازارگردانی
6صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين aminfunds.irشركت تامين سرمايه اميننامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
7صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه fund.tukadev.irسرمايه گذاري توسعه توكانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي كاربرد تحقيقبازارگردانی
8صندوق سرمايه گذاري بانك توسعه تعاون trfund.irشركت كارگزاري بانك رفاهبانك توسعه تعاونشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
9صندوق سرمايه گذاري سلام فارابي salam.irfarabi.irسبدگردان فارابينامشخص نامشخصموسسه حسابرسي بهمنددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
10صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان سهند asmfund.irشركت سبدگردان آسماننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
11صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت atiehmellat.irتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
12صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا asaetf.irشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردحسابرسي هوشيار مميزمختلط
13صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام asasfund.irشركت سبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
14صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام كيان kianfunds4.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كياننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
15صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش armanandishfund.irمشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
16صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار armanansarfund.comشركت كارگزاري بانك انصارنداردموسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروشبازارگردانی
17صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان armanbrokerfund.irكارگزاري آرمان تدبير نقش جهاننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگربازارگردانی
18صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري arzeshafarinfund.comكارگزاري صبا جهادنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
19صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ ehafezfund.comمشاور سرمايه گذاري هدف حافظنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آزمودگانبازارگردانی
20صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان smomidfund.irتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده‌كارانبازارگردانی
21صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر bahmangostarfund.comكارگزاري بهمننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
22صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي nicibfund.irشركت كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
23صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي fund.tmgic.irشركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدارنداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
24صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف khobreganmmf.comكارگزاري خبرگان سهامنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فريوران راهبردبازارگردانی
25صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس pgfund.irسرمايه گذاري مدبران اقتصادمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداربازارگردانی
26صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم tsfund.irسبدگردان الگوريتمنداردحسابرسي آزمودگانبازارگردانی
27صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي daygroupfund.irكارگزاري بانك ديندارد -موسسه حسابرسي ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
28صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ganjinehsepehrfund.comشركت كارگزاري بانك صادرات ايراننداردموسسه حسابرسي وخدمات مديريت ارقام نگر آريابازارگردانی
29صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد fund.goharanomid.irسرمايه گذاري توسعه گوهران اميدنداردبهراد مشاربازارگردانی
30صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند damavandfunds.ir/تامين سرمايه دماوندنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي بهراد مشاربازارگردانی
31صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ميزان داريك سبدگردان داريك پارسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانبازارگردانی
32صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان smart.aban.netكارگزاري آباننامشخص نامشخصمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنابازارگردانی
33صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز yekom.hummers.irسبدگردان هامرزموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانبازارگردانی
34صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين esnfund.comمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پورجسورانه
35صندوق سرمايه‌گذاري اعتماد هامرز hummersfund.irسبدگردان هامرزنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
36صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت ofoghmellat.irشركت تامين سرمايه بانك ملتنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
37صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار aminansar.comتأمين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
38صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت aminmellat.comشركت تامين سرمايه اميننداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
39صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا aminfarda.comتأمين سرمايه امينمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
40صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت andookhtehmellat.irتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
41صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت owjmellat.irتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
42صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
43صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم kosar1fund.comكارگزاري آبانندارد نداردمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
44صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آسيا novinnegarfund.comسبدگردان نوين نگر آسيانداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
45صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نگين سامان neginsamanfund.irتامين سرمايه كارداننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
46صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اختصاصي پرگار pargarfund.irكارگزاري سرمايه و دانشنامشخص نامشخصمؤسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
47صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا esodammf.comسبد گردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
48صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم sepasetf.comشركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)نداردحسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
49صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا apmprojectfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينامشخص نامشخصتامين سرمايه تمدنپروژه
50صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان iran-kfunds3.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
51صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هامرز servat.hummers.irسبدگردان هامرزنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
52صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي icpfvc.irشركت سرمايه‌گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشورياين نوع صندوق ندارد.موسسه حسابرسي هوشيار مميزجسورانه
53صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فيروزه firouzehvcfund.comشركت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانمؤسسه حسابرسي بهراد مشارجسورانه
54صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي armanativcfund1.comشركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص )اين نوع صندوق ندارد.حسابرسي بهراد مشارجسورانه
55صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار omidansarfund.comتامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
56صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.irشركت تأمين سرمايه كاردانشركت تأمين سرمايه كاردانموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
57صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه iranetf.irسبدگردان توسعه فيروزهنداردموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
58صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت firouzehfund.irسبدگردان توسعه فيروزهسرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
59صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله سپهر سودمند سينا sinaetf.irسبدگردان سينانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ازموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
60صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي almasday.comشركت سبد گردان الماسنامشخص نامشخصحسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
61صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/تامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
62صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه grfund.irكارگزاري بانك رفاه كارگرانمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
63صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد ganjinehavid1.comشركت تامين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
64صندوق سرمايه‌گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري modirfund.irمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
65صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد asamidfund.irشركت سبدگردان آسمانندارد نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
66صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه akmfund.irشركت سبدگردان آسمانندارد نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانمختلط
67صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم aymfund.irشركت سبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي آزموده كاراندر سهام
68صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد aminavidfund.comشركت تامين سرمايه امينشركت تامين سرمايه امينموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
69صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد https://isatisfund.ir/سبدگردان ايساتيس پوياكيشسرمايه گذاري ايساتيس پويامشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
70صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين fund.enovinbourse.irمشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نويننداردحسابرسي بهمنددر سهام
71صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.abanbroker.comسبدگردان آباننداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگرمختلط
72صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحان sobhanfund.irشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
73صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.comسبدگردان انديشه صبانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود اميندر سهام
74صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن smfund.irشركت كارگزاري بانك صنعت و معدننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
75صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر kowsarfund.comكارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص)نداردشاخص انديشانمختلط
76صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس armaghanalmasfund.comسبدگردان الماسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
77صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار almaspaidarfund.comسبدگردان الماسشركت تامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي كاراي پارسدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
78صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.comتامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروشمختلط
79صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه fund.mobinsb.irكارگزاري مبين سرمايهنداردحسابرسي هوشيار مميزدر سهام
80صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار navidansarfund.irتامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران ــ حسابددر سهام
81صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد omid.abanbroker.comشركت سبدگردان آباننداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
82صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان aban.aban.netسبدگردان آباننداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
83صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه nrfund.irشركت كارگزاري بانك رفاهندارد مشاورسرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
84صندوق قابل معامله ماني manifunds.irشركت سبد گردان مانيساير سرمايه گذارانموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت