::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیفنام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق)مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس padashmarketmaker.comمدير (سبدگردان پاداش سرمايه)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران)بازارگردانی
2 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس padashmarketmaker.comمدير (سبدگردان پاداش سرمايه)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران)بازارگردانی
3 مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.irتأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
4آرمان كارآفرين akfund.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينموسسه حسابرسي فريوران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
5آواي سهام كيان www.asmfund.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كياننداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
6اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد www.tejarat-mmf.com/كارگزاري بانك تجارتنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزبازارگردانی
7اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد azpfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آرياننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشانبازارگردانی
8اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.doكارگزاري بورس بهگزيننداردموسسه حسابرسي فاطر بازارگردانی
9اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/كارگزاري بانك ملينداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريابازارگردانی
10اختصاصي بازارگرداني تاك دانا www.tak.fund/شركت مشاور سرمايه گذاري ترنجنداردموسسه حسابرسي بهراد مشاربازارگردانی
11اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان www.gfund.ir/گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايراننداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
12ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.comشركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتينداردحسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
13ارزش آفرينان دي afdayfund.irكارگزاري بانك ديبانك ديمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
14ارزش كاوان آينده arzeshkavanfund.irسبدگردان آسالنداردحسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
15ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.comشركت سبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران مختلط
16اعتبار آفرين ايرانيان etebarafarin.com سبدگردان اعتبار مدير صندوقنداردمؤسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
17اعتبار سهام ايرانيان www.etebarsaham.comشركت سبدگردان اعتبارنداردموسسه حسابرسي بهرادمشاردر سهام
18اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.comكارگزاري بانك ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
19اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/شركت سبدگردان نوين نگر آسيانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
20افرا نماد پايدار www.afra.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
21افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.comكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)نداردشركت ارقام نگر آريادر سهام
22الماس كوروش www.kouroshfund.comسبدگردان كوروشنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
23امين آشنا ايرانيان iafi.ir/شركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
24امين سامان www.aminsaman.comشركت تأمين سرمايه امينبانك سامانشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
25اندوخته آميتيس fund1-amitispm.irشركت سبدگردان آميتيسنداردموسسه حسابرسي و مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
26اندوخته پايدار سپهر www.andukhtesepehr.com/شركت تامين سرمايه سپهربانك صادرات ايرانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
27انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.comمدير-كارگزاري خبرگان سهامنداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
28با درآمد ثابت فيروزه آسيا www.firouzehfixetf.comشركت سبدگردان توسعه فيروزه ندارد ? نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
29با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.comسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
30با درآمد ثابت كمند www.kamandfixedincome.comسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
31باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.comكارگزاري بانك كشاورزينداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
32بازارگرداني چند سهمي سپهر بازار سرمايه sepehrbs.ir/تأمين سرمايه سپهرنداردمؤسسه حسابرسي فريوران راهبردبازارگردانی
33بازارگرداني صنعت مس www.mellimesmfund.comشركت تامين سرمايه تمدننامشخصموسسه حسابرسي شاخص انديشانبازارگردانی
34بازارگرداني گسترش صنعت دارو bkf3s.irbroker2.com/index.doشركت تأمين سرمايه تمدننداردحسابرسي آزمودگانبازارگردانی
35بانك ايران زمين www.izfund.irمشاور سرمايه گذاري هدف حافظنداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
36بانك دي www.dayfund.irكارگزاري بانك ديبانك ديمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
37بانك گردشگري www.gbfund.irسبدگردان سرآمد بازاربانك گردشگريمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
38پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.doسبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
39پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.comسبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
40پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/تأمين سرمايه سپهرمؤسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
41پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان www.omidgoldfund.irتأمين سرمايه اميدنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانطلا
42پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/تامين سرمايه لوتوس پارسياننداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرد طلا
43پيروزان www.pirouzanfund.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانتامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
44پيشگامان سرمايه نوآفرين www.psnfund.comمشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك)نداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
45تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.irكارگزاري بانك آيندهبانك آينده موسسه حسابرسي سامان پندار مختلط
46توسعه پست بانك fundtpb.comشركت كارگزاري بانك توسعه صادراتنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پورمختلط
47توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.doشركت كارگزاري صبا تامينبانك توسعه تعاونمشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
48توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.doمشاور سرمايه گذاري نيكي گسترنداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
49توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.doشركت تامين سرمايه تمدننداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
50توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.comشركت تامين سرمايه تمدننداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
51ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
52حكمت آشنا ايرانيان www.afund.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
53خاتم ايساتيس پويا etf.isatispm.com/Home/Indexشركت سبدگردان ايساتيس پويا كيشنداردموسسه حسابرسي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
54در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان www.kianfunds3.comمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيانندارد ? نداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزطلا
55دوم اكسير فارابي exir2.irfarabi.com/شركت سبد گردان فارابينداردموسسه حسابرسي بهمنددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
56ذوب آهن نوويرا www.esmf.irشركت سبدگردان نو ويرانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
57ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/شركت كارگزاري بانك مسكنتامين سرمايه بانك مسكنموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
58زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
59زمرد نو ويرا ذوب آهن www.nsfmf.irشركت سبدگردان نوويرانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
60سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.comكارگزاري بانك صادرات ايرانبانك صادرات ايرانموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر سهام
61سپيد دماوند www.sepiddamavandfund.irشركت تامين سرمايه دماوندنداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
62سهم آشنا www.samf.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
63سينا www.sinamutualfund.comسبدگردان سينا(سهامي خاص)نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
64شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
65صندوق اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر www.hifund.ir/index.doكارگزاري نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي ايران مشهودبازارگردانی
66صندوق بازار گرداني اختصاصي پرگار pargarfund.irكارگزاري سرمايه و دانشنامشخص نامشخصمؤسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
67صندوق بازارگرداني اختصاصي تدبيرگران فردا مدير (كارگزاري تدبيرگران فردا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
68صندوق بازارگرداني اختصاصي تدبيرگران فردا مدير (كارگزاري تدبيرگران فردا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
69صندوق بازارگرداني اختصاصي نوين پيشرو www.novinpishro.comشركت تامين سرمايه نوينضامنموسسه حسابرسي بهمندبازارگردانی
70صندوق بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم www.hifund.ir/index.doشركت كارگزاري بانك سپهضامنموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
71صندوق سرمايه گذاري آواي فرداي زاگرس afzfund.irسبدگردان زاگرسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
72صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت انديش اقتصاد بيدار www.Bazargardan.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردموسسه حسابرسي شاخص انديشانبازارگردانی
73صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان صبانيك مدير (مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
74صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان صبانيك مدير (مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
75صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس azmfund.irشركت سبدگردان آسماننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي ارقام نگر آريابازارگردانی
76صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آگاه agahgardan.comشركت سبدگردان آگاه سهامي خاصنداردموسسه حسابرسي آزمودگانبازارگردانی
77صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اتحاد بازار سرمايه ettehadbazarsarmaye.irسبدگردان آرمان اقتصادنامشخص نامشخصدارياروشبازارگردانی
78صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان mpbf.rhbroker.com/تامين سرمايه لوتوس پارسياننداردفريوران راهبردبازارگردانی
79صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين aminfunds.irشركت تامين سرمايه اميننامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
80صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ايساتيس پويا mmf.isatispm.com/شركت سبدگردان ايساتيس پويانداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
81صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توازن كوروش tavazonfund.comمدير (سبدگردان كوروش)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
82صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توازن كوروش tavazonfund.comمدير (سبدگردان كوروش)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
83صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه fund.tukadev.irسرمايه گذاري توسعه توكانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي كاربرد تحقيقبازارگردانی
84صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا firouzehmarketmakerfund.irمدير (كارگزاري فيروزه آسيا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران)بازارگردانی
85صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا firouzehmarketmakerfund.irمدير (كارگزاري فيروزه آسيا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران)بازارگردانی
86صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم مدير (شركت سبدگردان سهم آشنا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
87صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم مدير (شركت سبدگردان سهم آشنا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
88صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سينا بهگزين sinabehgozin.irمدير (كارگزاري بورس بهگزين)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
89صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سينا بهگزين sinabehgozin.irمدير (كارگزاري بورس بهگزين)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
90صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين sngt.sababroker.comمدير (سرمايه گذاري صباتامين)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
91صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان kianfunds5.comمدير (كارگزاري كيان)نداردمتولي (بهراد مشار)بازارگردانی
92صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان kianfunds5.comمدير (كارگزاري كيان)نداردمتولي (بهراد مشار)بازارگردانی
93صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش نوويرا novira-mmf.ir/مدير (سبدگردان نوويرا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي بهراد مشار)بازارگردانی
94صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش نوويرا novira-mmf.ir/مدير (سبدگردان نوويرا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي بهراد مشار)بازارگردانی
95صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند damavandfunds.ir/تامين سرمايه دماوندنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي بهراد مشاربازارگردانی
96صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملت https://mellatmarketfund.com/مدير (تامين سرمايه بانك ملت)نداردمتولي (مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي)بازارگردانی
97صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملت https://mellatmarketfund.com/مدير (تامين سرمايه بانك ملت)نداردمتولي (مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي)بازارگردانی
98صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان mehreganfund.com/ شركت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس ندارد مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا بازارگردانی
99صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ميزان داريك mizandaric.irسبدگردان داريك پارسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانبازارگردانی
100صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن samf.rhbroker.com/كارگزاري بانك صنعت و معدننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشان بازارگردانی
101صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني www.edbifund.netتامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
102صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني مپنا ايرانيان www.novinpishro.comسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
103صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن servatfund.ir/شركت تامين سرمايه تمدنشركت تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي آزمودگاندر سهام
104صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه firouzehpe.irگروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانموسسه حسابرسي هوشيار مميزجسورانه
105صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد https://www.saramadfixedfund.comشركت سبدگردان سرآمد بازارموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
106صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر ganjinehzarinshahr.comتامين سرمايه تمدنبانك شهر موسسه حسابرسي سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
107صندوق سرمايه گذاري گوهر نفيس تمدن www.armanshahrfund.comتامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) حسابرسي آزمودگانمختلط
108صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.comشركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در سهام
109صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت atiehmellat.comتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
110صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا asaetf.irشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردحسابرسي هوشيار مميزمختلط
111صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام asasfund.irشركت سبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
112صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام كيان kianfunds4.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كياننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
113صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش armanandishfund.comمشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
114صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار armanansarfund.comشركت كارگزاري بانك انصارنداردموسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروشبازارگردانی
115صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان armanbrokerfund.irكارگزاري آرمان تدبير نقش جهاننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگربازارگردانی
116صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر دانا شركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
117صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري arzeshafarinfund.comكارگزاري صبا جهادنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
118صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ ehafezfund.comمشاور سرمايه گذاري هدف حافظنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آزمودگانبازارگردانی
119صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان smomidfund.irتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده‌كارانبازارگردانی
120صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر bahmangostarfund.comكارگزاري بهمننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
121صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي nicibfund.irشركت كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
122صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي fund.tmgic.irشركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدارنداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
123صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف khobreganmmf.comكارگزاري خبرگان سهامنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فريوران راهبردبازارگردانی
124صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس pgfund.irسرمايه گذاري مدبران اقتصادمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداربازارگردانی
125صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم tsfund.irسبدگردان الگوريتمنداردحسابرسي آزمودگانبازارگردانی
126صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي daygroupfund.irكارگزاري بانك ديندارد -موسسه حسابرسي ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
127صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ganjinehsepehrfund.comشركت كارگزاري بانك صادرات ايراننداردموسسه حسابرسي وخدمات مديريت ارقام نگر آريابازارگردانی
128صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد fund.goharanomid.irسرمايه گذاري توسعه گوهران اميدنداردبهراد مشاربازارگردانی
129صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد mofidmmf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
130صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان smart.aban.netكارگزاري آباننامشخص نامشخصمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنابازارگردانی
131صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز yekom.hummers.irسبدگردان هامرزموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانبازارگردانی
132صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين esnfund.comمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پورجسورانه
133صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت ofoghmellat.irشركت تامين سرمايه بانك ملتنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
134صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار aminansar.comتأمين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
135صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت aminmellat.comشركت تامين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
136صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا aminfarda.comتأمين سرمايه امينمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
137صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت andookhtehmellat.irتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
138صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت owjmellat.irتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
139صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار omidansarfund.comتامين سرمايه اميدبانك انصارموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
140صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
141صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم kosar1fund.comكارگزاري آبانندارد نداردمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
142صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/تامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
143صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آسيا novinnegarfund.comسبدگردان نوين نگر آسيانداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
144صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نگين سامان neginsaman.comتامين سرمايه كارداننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
145صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا esodammf.comسبد گردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
146صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون trfund.irشركت كارگزاري بانك رفاهبانك توسعه تعاونشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
147صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم sepasetf.comشركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)نداردحسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
148صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا apmprojectfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينامشخص نامشخصتامين سرمايه تمدنپروژه
149صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان iran-kfunds3.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
150صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده atlasetf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
151صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز momtazfund.comسبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازدارمختلط
152صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي hamifund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
153صندوق سرمايه‌گذاري ثابت نامي مفيد namifund.comشركت سبدگردان انتخاب مفيدندارد -موسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
154صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هامرز servat.hummers.irسبدگردان هامرزنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
155صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه ستاره برتر sb-vcfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آزمون پردازجسورانه
156صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي icpfvc.irشركت سرمايه‌گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشورياين نوع صندوق ندارد.موسسه حسابرسي هوشيار مميزمختلط
157صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فيروزه firouzehvcfund.comشركت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانمؤسسه حسابرسي بهراد مشارجسورانه
158صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي armanativcfund1.comشركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص )اين نوع صندوق ندارد.حسابرسي بهراد مشارجسورانه
159صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد ayaretf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازدارطلا
160صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.irشركت تأمين سرمايه كاردانشركت تأمين سرمايه كاردانموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
161صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه iranetf.irسبدگردان توسعه فيروزهنداردموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
162صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت firoozehfund.comسبدگردان توسعه فيروزهسرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
163صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي almasday.comشركت سبد گردان الماسنامشخص نامشخصحسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
164صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه grfund.irكارگزاري بانك رفاه كارگرانمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
165صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد ganjinehavid1.comشركت تامين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
166صندوق سرمايه‌گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري modirfund.irمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
167صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد asemanomid.comشركت سبدگردان آسمانندارد نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
168صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه akmfund.comشركت سبدگردان آسمانندارد نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانمختلط
169صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم aymfund.irشركت سبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي آزموده كاراندر سهام
170صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه omid-fund.comسبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
171صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد aminavidfund.comشركت تامين سرمايه امينشركت تامين سرمايه امينموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
172صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد isatisfund.comسبدگردان ايساتيس پوياكيشسرمايه گذاري ايساتيس پويامشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
173صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين fund.enovinbourse.irمشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نويننداردحسابرسي بهمنددر سهام
174صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.abanbroker.comسبدگردان آباننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريامختلط
175صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز pishtazfund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
176صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو pishrofund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
177صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحان sobhanfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
178صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.comسبدگردان انديشه صبانداردشركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويندر سهام
179صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن smfund.irشركت كارگزاري بانك صنعت و معدننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
180صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر kowsarfund.comكارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص)نداردشاخص انديشانمختلط
181صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس armaghanalmasfund.comسبدگردان الماسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
182صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار almaspaidarfund.comسبدگردان الماسشركت تامين سرمايه لوتوس پارسيانهوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
183صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.comتامين سرمايه اميدگروه مالي مهر اقتصادموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطرمختلط
184صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه fund.mobinsb.comكارگزاري مبين سرمايهنداردحسابرسي هوشيار مميزدر سهام
185صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي razifund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فريوران راهبردمختلط
186صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار navidansarfund.irتامين سرمايه اميدبانك انصارمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران ــ حسابددر سهام
187صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد omid.abanbroker.comشركت سبدگردان آباننداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
188صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان aban.aban.netسبدگردان آباننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
189صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه nrfund.irشركت كارگزاري بانك رفاهندارد مشاورسرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
190طلاي سرخ نو ويرا www.ngmf.irشركت سبدگردان نوويرانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
191قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.comتامين سرمايه تمدنحسابرسي شاخص انديشاندر سهام
192قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتيموسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
193قابل معامله آواي معيار www.avayemeyar.irشركت مشاور سرمايه گذاري معيارنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
194قابل معامله ارزش آفرين بيدار arzesh.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
195قابل معامله ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.irشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
196قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.doتامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در اوراق بهادار با درآمد ثابت
197قابل معامله اعتماد داريك www.etemaddarik.irشركت سبدگردان داريك پارس موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
198قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فردانداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
199قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين www.sast.sababroker.comشركت سبد گردان انديشه صبانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
200قابل معامله با درآمد ثابت تصميم www.tasmimfixedincom.irشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفريناننداردمؤسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
201قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.comمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيانموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
202قابل معامله بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.irشركت تامين سرمايه اميدنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
203قابل معامله پالايشي يكم www.p1fund.irشركت تامين سرمايه نوينندارد ? نداردموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر سهام
204قابل معامله توازن معيار meyarfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري معيارنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
205قابل معامله دارا الگوريتم darafund.irشركت سبدگردان الگوريتمنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
206قابل معامله زرين كوروش www.zarinfunds.comسبدگردان كوروشنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
207قابل معامله سپر سرمايه بيدار separ.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
208قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.irتأمين سرمايه نوينموسسه حسابرسي بهمندمختلط
209قابل معامله سپهر خبرگان نفت www.khobregan-etf.comشركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاقشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
210قابل معامله سپهر كاريزما www.scetf.ir/شركت سبدگردان كاريزمانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
211قابل معامله سرو سودمند مدبران Sarv.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجندارد ? ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
212قابل معامله فراز داريك www.farazdarik.irشركت سبدگردان داريك پارسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
213قابل معامله گنجينه آينده روشن www.ayandehfund.comكارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)موسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
214قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.comسبدگردان آگاهموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
215قابل معامله واسطه گري مالي يكم www.fi1fund.comشركت تامين سرمايه بانك مسكننداردسازمان حسابرسيدر سهام
216قابل معامله ياقوت آگاه yaghootfund.irشركت سبد گردان آگاهنداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
217كارگزاري پارسيان www.fund.parsianbroker.comكارگزاري پارسياننداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر سهام
218كامياب آشنا www.kamyabfund.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
219گروه زعفران سحرخيز www.saharkhizfund.comشركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
220گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.irشركت كارگزاري بانك آيندهبانك آيندهموسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
221لوتوس پارسيان parsianlotusfund.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانبانك پارسيانموسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
222مختلط كاريزما www.sepehrati.com/سبدگردان كاريزمانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندارمختلط
223مشترك آگاه www.agah-fund.irشركت سبدگردان آگاه نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
224مشترك افق www.ofoghfund.comسبدگردان سرمايه و دانشضامنموسسه حسابرسي فراز مشاوردر سهام
225مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.comكارگزاري بانك خاورميانهنداردشركت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
226مشترك البرز www.alborzfunds.comشركت سبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
227مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريانپارس آريانموسسه حسابرسي ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
228مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.irسبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
229مشترك بانك مسكن maskanibfund.comتامين سرمايه بانك مسكنتامين سرمايه بانك مسكنموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
230مشترك بورسيران www.bifund.irشركت سبدگردان پاداش سرمايهندارد ? نداردموسسه حسابرسي فاطردر سهام
231مشترك پويا www.iranfunds.comشركت سبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود در سهام
232مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فردانداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
233مشترك توسعه ملي www.tmmf.irكارگزاري بانك ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
234مشترك دماسنج www.dsfund.ir/شركت كارگزاري بورسيراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
235مشترك رشد سامان www.roshdfund.comشركت تامين سرمايه كاردانشركت بيمه سامانموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
236مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندارمختلط
237مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فرداتامين سرمايه لوتوس پارسيانمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
238مشترك صباي هدف www.hadafmf.irشركت سبدگردان هدفنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
239مشترك عقيق aghighfund.comمشاور سرمايه گذاري هدف حافظندارد ? نداردمؤسسه حسابرسي آزمودگاندر سهام
240مشترك فراز انديش نوين farazandishnovin.ir/تامين سرمايه نوينتامين سرمايه نوينموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
241مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.comكارگزاري بانك ملي ايران - مديرسرمايه گذاري توسعه ملي - ضامنموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
242مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
243مشترك كاريزما charismafund.comشركت سبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
244مشترك كيمياي كاردان kimia.kardan.irتامين سرمايه كاردانتامين سرمايه كاردانشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيمختلط
245مشترك مانا الگوريتم www.mana.fund/شركت سبدگردان الگوريتمگروه خدمات بازار سرمايه الگوريتمموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
246مشترك نقش جهان www.jahanfund.comسبدگردان سرآمد بازارنداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
247مشترك نوانديشان  enoandishan.net/كارگزاري نوانديشان بازار سرمايهنداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستماي مديريت حسابرسينمختلط
248مشترك نوين پايدار www.novinfund.comتامين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
249مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.comشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
250مشترك يكم سامان www.samanfund1.comشركت تامين سرمايه كاردانبانك سامانموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
251ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.doشركت تامين سرمايه نوينشركت تامين سرمايه نوينموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
252نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.irشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
253نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فرداموسسه بنياد بركتمشاور سرمايه گذاري سهم آشنامختلط
254نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.doسبدگردان سهم آشناتامين سرمايه تمدنموسسه حسابرسي هوشيارمميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
255نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.irتامين سرمايه لوتوس پارسياننداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
256نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.irسبدگردان كاريزمانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
257نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.irسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
258نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.irتامين سرمايه لوتوس پارسياننداردحسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
259نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.mirasfund.com/مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آرياننداردموسسه حسابرسي فاطرمختلط
260نيكي گستران nikigostaranfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گسترضامن نقد شوندگيمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيمختلط
261هميان سپهر www.hsfund.irشركت تأمين سرمايه سپهرشركت تأمين سرمايه سپهرموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
262يكم اكسير فارابي www.farabifund.comسبدگردان فارابينداردموسسه حسابرسي بهمند در سهام
263يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.comكارگزاري بانك كشاورزينداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
264يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.comشركت سبدگردان آگاه نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهودمختلط