::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیفنام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق)مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس padashmarketmaker.comمدير (سبدگردان پاداش سرمايه)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران)بازارگردانی
2 مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.irتأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
3آرمان كارآفرين akfund.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينموسسه حسابرسي فريوران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
4آواي سهام كيان www.asmfund.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كياننداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
5اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد www.tejarat-mmf.com/كارگزاري بانك تجارتنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزبازارگردانی
6اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.doكارگزاري بورس بهگزيننداردموسسه حسابرسي فاطر بازارگردانی
7اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/كارگزاري بانك ملينداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطربازارگردانی
8اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان www.gfund.ir/گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايراننداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
9اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان mapnafund.ir/سبدگردان سهم آشناضامنموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
10ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.comشركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتينداردحسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
11ارزش آفرينان دي afdayfund.irكارگزاري بانك ديبانك ديمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
12ارزش كاوان آينده arzeshkavanfund.irسبدگردان آسالنداردحسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
13ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.comشركت سبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران مختلط
14اعتبار آفرين ايرانيان etebarafarin.com سبدگردان اعتبار مدير صندوقنداردمؤسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
15اعتبار سهام ايرانيان www.etebarsaham.comشركت سبدگردان اعتبارنداردموسسه حسابرسي بهرادمشاردر سهام
16اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.comكارگزاري بانك ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
17اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/شركت سبدگردان نوين نگر آسيانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
18افرا نماد پايدار www.afra.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
19افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.comكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)نداردشركت ارقام نگر آريادر سهام
20الماس كوروش www.kouroshfund.comسبدگردان كوروشنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
21امين آشنا ايرانيان iafi.ir/شركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
22امين سامان www.aminsaman.comشركت تأمين سرمايه امينبانك سامانشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
23اندوخته آميتيس fund1-amitispm.irشركت سبدگردان آميتيسنداردموسسه حسابرسي و مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
24اندوخته پايدار سپهر www.andukhtesepehr.com/شركت تامين سرمايه سپهربانك صادرات ايرانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
25انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.comمدير-كارگزاري خبرگان سهامنداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
26با درآمد ثابت فيروزه آسيا www.firouzehfixetf.comشركت سبدگردان توسعه فيروزه ندارد ? نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
27با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.comسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
28با درآمد ثابت كمند www.kamandfixedincome.comسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
29باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.comكارگزاري بانك كشاورزينداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
30بازارگرداني صنعت مس www.mellimesmfund.comشركت تامين سرمايه تمدننامشخصموسسه حسابرسي شاخص انديشانبازارگردانی
31بازارگرداني گسترش صنعت دارو bkf3s.irbroker2.com/index.doشركت تأمين سرمايه تمدننداردموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
32بانك ايران زمين www.izfund.irمشاور سرمايه گذاري هدف حافظنداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
33بانك دي www.dayfund.irكارگزاري بانك ديبانك ديمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
34بانك گردشگري www.gbfund.irسبدگردان سرآمد بازاربانك گردشگريمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
35پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.doسبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
36پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.comسبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
37پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/تأمين سرمايه سپهرموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
38پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان www.omidgoldfund.irتأمين سرمايه اميدنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانطلا
39پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/تامين سرمايه لوتوس پارسياننداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرد طلا
40پيروزان www.pirouzanfund.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانتامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
41پيشگامان سرمايه نوآفرين www.psnfund.comمشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك)نداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
42تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.irكارگزاري بانك آيندهبانك آينده موسسه حسابرسي سامان پندار مختلط
43توسعه پست بانك fundtpb.comشركت كارگزاري بانك توسعه صادراتنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پورمختلط
44توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.doشركت كارگزاري صبا تامينبانك توسعه تعاونمشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
45توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.doمشاور سرمايه گذاري نيكي گسترنداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
46توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.doشركت تامين سرمايه تمدننداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
47توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.comشركت تامين سرمايه تمدننداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
48ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
49جسورانه رويش لوتوس www.royeshvcfund.irتامين سرمايه لوتوس پارسيانندارد ? نداردموسسه حسابرسي فريوران راهبردجسورانه
50حكمت آشنا ايرانيان www.afund.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
51در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان www.kianfunds3.comمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيانندارد ? نداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزطلا
52دوم اكسير فارابي exir2.irfarabi.com/شركت كارگزاري فارابيندارد موسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
53ذوب آهن نوويرا www.esmf.irشركت سبدگردان نو ويرانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
54ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/شركت كارگزاري بانك مسكنتامين سرمايه بانك مسكنموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
55زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
56زمرد نو ويرا ذوب آهن www.nsfmf.irشركت سبدگردان نوويرانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مالي هميارحسابدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
57سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.comكارگزاري بانك صادرات ايرانبانك صادرات ايرانموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر سهام
58سپيد دماوند www.sepiddamavandfund.irشركت تامين سرمايه دماوندنداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر سهام
59سهم آشنا www.samf.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
60سينا www.sinamutualfund.comسبدگردان سينا(سهامي خاص)نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
61شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينموسسه حسابرسي فريوران در سهام
62صندوق بازارگرداني اختصاصي تدبيرگران فردا مدير (كارگزاري تدبيرگران فردا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
63صندوق سرمايه گذاري آواي فرداي زاگرس afzfund.irسبدگردان زاگرسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
64صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان صبانيك مدير (مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
65صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس azmfund.irشركت سبدگردان آسماننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي ارقام نگر آريابازارگردانی
66صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين aminfunds.irشركت تامين سرمايه اميننامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
67صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توازن كوروش tavazonfund.comمدير (سبدگردان كوروش)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
68صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه fund.tukadev.irسرمايه گذاري توسعه توكانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي كاربرد تحقيقبازارگردانی
69صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا firouzehmarketmakerfund.irمدير (كارگزاري فيروزه آسيا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران)بازارگردانی
70صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم مدير (شركت سبدگردان سهم آشنا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
71صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سينا بهگزين sinabehgozin.irمدير (كارگزاري بورس بهگزين)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فاطر)بازارگردانی
72صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين sngt.sababroker.comمدير (سرمايه گذاري صباتامين)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
73صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان kianfunds5.comمدير (كارگزاري كيان)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
74صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش نوويرا novira-mmf.ir/مدير (سبدگردان نوويرا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي بهراد مشار)بازارگردانی
75صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند damavandfunds.ir/تامين سرمايه دماوندنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي بهراد مشاربازارگردانی
76صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملت https://mellatmarketfund.com/مدير (تامين سرمايه بانك ملت)نداردمتولي (مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي)بازارگردانی
77صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ميزان داريك mizandaric.irسبدگردان داريك پارسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانبازارگردانی
78صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني www.edbifund.netتامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
79صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن servatfund.ir/شركت تامين سرمايه تمدنشركت تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
80صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه firouzehpe.irگروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
81صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد https://www.saramadfixedfund.comشركت سبدگردان سرآمد بازارموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
82صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر ganjinehzarinshahr.comتامين سرمايه تمدنبانك شهر موسسه حسابرسي سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
83صندوق سرمايه گذاري گوهر نفيس تمدن www.armanshahrfund.comتامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندارمختلط
84صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.comشركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در سهام
85صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت atiehmellat.comتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
86صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا asaetf.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردحسابرسي هوشيار مميزمختلط
87صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام asasfund.irشركت سبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
88صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام كيان kianfunds4.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كياننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
89صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش armanandishfund.comمشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
90صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار armanansarfund.comشركت كارگزاري بانك انصارنداردموسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروشبازارگردانی
91صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان armanbrokerfund.irكارگزاري آرمان تدبير نقش جهاننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگربازارگردانی
92صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر دانا شركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
93صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري arzeshafarinfund.comكارگزاري صبا جهادنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
94صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ ehafezfund.comمشاور سرمايه گذاري هدف حافظنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آزمودگانبازارگردانی
95صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان smomidfund.irتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده‌كارانبازارگردانی
96صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر bahmangostarfund.comكارگزاري بهمننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
97صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي nicibfund.irشركت كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
98صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي fund.tmgic.irشركت خدمات مديريت سرمايه مدارنداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
99صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف khobreganmmf.comكارگزاري خبرگان سهامنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فريوران راهبردبازارگردانی
100صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس pgfund.irسرمايه گذاري مدبران اقتصادنامشخص نامشخصمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداربازارگردانی
101صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم tsfund.irسبدگردان الگوريتمنداردحسابرسي آزمودگانبازارگردانی
102صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي daygroupfund.irكارگزاري بانك ديندارد -موسسه حسابرسي ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
103صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ganjinehsepehrfund.comشركت كارگزاري بانك صادرات ايراننداردشركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوينبازارگردانی
104صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد fund.goharanomid.irسرمايه گذاري توسعه گوهران اميدنداردبهراد مشاربازارگردانی
105صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد mofidmmf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
106صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان smart.aban.netكارگزاري آباننامشخص نامشخصمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنابازارگردانی
107صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين esnfund.comمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پورجسورانه
108صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت ofoghmellat.irشركت تامين سرمايه بانك ملتنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
109صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار aminansar.comتأمين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
110صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت aminmellat.comشركت تامين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
111صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا aminfarda.comتأمين سرمايه امينمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
112صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت andookhtehmellat.comتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
113صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت owjmellat.irتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
114صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار omidansarfund.comتامين سرمايه اميدبانك انصارموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
115صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
116صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم kosar1fund.comكارگزاري آبانندارد نداردمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
117صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/تامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
118صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آسيا novinnegarfund.comسبدگردان نوين نگر آسيانداردمشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
119صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نگين سامان neginsaman.comتامين سرمايه كارداننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
120صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا esodammf.comسبد گردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
121صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون trfund.irشركت كارگزاري بانك رفاهبانك توسعه تعاونموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر سهام
122صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم sepasetf.comشركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)نداردحسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
123صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان iran-kfunds3.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
124صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده atlasetf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
125صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز momtazfund.comسبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازدارمختلط
126صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي hamifund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
127صندوق سرمايه‌گذاري ثابت نامي مفيد namifund.comشركت سبدگردان انتخاب مفيدندارد -موسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
128صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه ستاره برتر sb-vcfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آزمون پردازمختلط
129صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي icpfvc.irشركت سرمايه‌گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشورياين نوع صندوق ندارد.موسسه حسابرسي هوشيار مميزمختلط
130صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي armanativcfund1.comشركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص )اين نوع صندوق ندارد.حسابرسي بهراد مشارجسورانه
131صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد ayaretf.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي رازدارطلا
132صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.irشركت تأمين سرمايه كاردانشركت تأمين سرمايه كاردانموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
133صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه iranetf.irسبدگردان توسعه فيروزهنداردموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
134صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت firoozehfund.comسبدگردان توسعه فيروزهسرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
135صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي almasday.comشركت سبد گردان الماسنامشخص نامشخصحسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
136صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه grfund.irكارگزاري بانك رفاه كارگرانمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
137صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد ganjinehavid1.comشركت تامين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
138صندوق سرمايه‌گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري modirfund.irمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
139صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد asemanomid.comشركت سبدگردان آسمانندارد نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
140صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه akmfund.comشركت سبدگردان آسمانندارد نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانمختلط
141صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم aymfund.irشركت سبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي آزموده كاراندر سهام
142صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه omid-fund.comسبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
143صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد aminavidfund.comشركت تامين سرمايه امينشركت تامين سرمايه امينموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
144صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد isatisfund.comسبدگردان ايساتيس پوياكيشسرمايه گذاري ايساتيس پويامشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
145صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين fund.enovinbourse.irمشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نويننداردحسابرسي بهمنددر سهام
146صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.abanbroker.comسبدگردان آباننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريامختلط
147صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز pishtazfund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فريوران راهبرددر سهام
148صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو pishrofund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
149صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحان sobhanfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
150صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.comكارگزاري صبا تاميننداردشركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويندر سهام
151صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن smfund.irشركت كارگزاري بانك صنعت و معدننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
152صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر kowsarfund.comكارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص)نداردشاخص انديشانمختلط
153صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس armaghanalmasfund.comسبدگردان الماسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
154صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار almaspaidarfund.comسبدگردان الماسشركت تامين سرمايه لوتوس پارسيانهوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
155صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.comتامين سرمايه اميدگروه مالي مهر اقتصادموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطرمختلط
156صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه fund.mobinsb.comكارگزاري مبين سرمايهنداردحسابرسي هوشيار مميزدر سهام
157صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي razifund.comشركت سبد گردان انتخاب مفيدنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فريوران راهبردمختلط
158صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار parsgostarfund.comتامين سرمايه اميدبانك انصارمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران ــ حسابددر سهام
159صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد omid.abanbroker.comشركت سبدگردان آباننداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
160صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان aban.aban.netسبدگردان آباننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
161صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه nrfund.irشركت كارگزاري بانك رفاهندارد مشاورسرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
162طلاي سرخ نو ويرا www.ngmf.irشركت سبدگردان نوويرانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
163قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.comتامين سرمايه تمدنحسابرسي شاخص انديشاندر سهام
164قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.comشركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتيموسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
165قابل معامله آواي معيار www.avayemeyar.irشركت مشاور سرمايه گذاري معيارنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
166قابل معامله ارزش آفرين بيدار arzesh.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
167قابل معامله ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.irشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
168قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.doتامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در اوراق بهادار با درآمد ثابت
169قابل معامله اعتماد داريك nullشركت سبدگردان داريك پارس موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
170قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فردانداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
171قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين www.sast.sababroker.comشركت كارگزاري صباتأميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
172قابل معامله با درآمد ثابت تصميم www.tasmimfixedincom.irشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفريناننداردمؤسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
173قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.comمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيانموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
174قابل معامله بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.irشركت تامين سرمايه اميدنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
175قابل معامله پالايشي يكم www.p1fund.irشركت تامين سرمايه نوينندارد ? نداردموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر سهام
176قابل معامله توازن معيار meyarfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري معيارنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
177قابل معامله دارا الگوريتم darafund.irشركت سبدگردان الگوريتمنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
178قابل معامله زرين كوروش www.zarinfunds.comسبدگردان كوروشنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
179قابل معامله سپر سرمايه بيدار separ.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
180قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.irتأمين سرمايه نوينموسسه حسابرسي بهمندمختلط
181قابل معامله سپهر خبرگان نفت www.khobregan-etf.comشركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاقشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
182قابل معامله سپهر كاريزما www.scetf.ir/شركت سبدگردان كاريزمانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
183قابل معامله سرو سودمند مدبران Sarv.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجندارد ? ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
184قابل معامله فراز داريك www.farazdarik.irشركت سبدگردان داريك پارسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
185قابل معامله گنجينه آينده روشن www.ayandehfund.comكارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)موسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
186قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.comسبدگردان آگاهموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
187قابل معامله واسطه گري مالي يكم www.fi1fund.comشركت تامين سرمايه بانك مسكننداردسازمان حسابرسيدر سهام
188قابل معامله ياقوت آگاه yaghootfund.irشركت سبد گردان آگاهنداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
189كارگزاري پارسيان www.fund.parsianbroker.comكارگزاري پارسياننداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر سهام
190گروه زعفران سحرخيز www.saharkhizfund.comشركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
191گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.irشركت كارگزاري بانك آيندهبانك آيندهموسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
192لوتوس پارسيان parsianlotusfund.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانبانك پارسيانموسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
193مشترك آگاه www.agah-fund.irشركت سبدگردان آگاه نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
194مشترك افق www.ofoghfund.comسبدگردان سرمايه و دانشضامنموسسه حسابرسي فراز مشاوردر سهام
195مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.comكارگزاري بانك خاورميانهنداردشركت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
196مشترك البرز www.alborzfunds.comشركت سبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
197مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريانپارس آريانموسسه حسابرسي ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
198مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.irسبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
199مشترك بانك مسكن maskanibfund.comتامين سرمايه بانك مسكنتامين سرمايه بانك مسكنموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
200مشترك بورسيران www.bifund.irشركت سبدگردان پاداش سرمايهندارد ? نداردموسسه حسابرسي فاطردر سهام
201مشترك پويا www.iranfunds.comشركت سبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود در سهام
202مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فردانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر سهام
203مشترك توسعه ملي www.tmmf.irكارگزاري بانك ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
204مشترك دماسنج www.dsfund.ir/شركت كارگزاري بورسيراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
205مشترك رشد سامان www.roshdfund.comشركت تامين سرمايه كاردانشركت بيمه سامانموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
206مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندارمختلط
207مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فرداتامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
208مشترك صباي هدف www.hadafmf.irشركت سبدگردان هدفنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
209مشترك عقيق aghighfund.comمشاور سرمايه گذاري هدف حافظندارد ? نداردمؤسسه حسابرسي آزمودگاندر سهام
210مشترك فراز انديش نوين farazandishnovin.ir/تامين سرمايه نوينتامين سرمايه نوينموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
211مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.comكارگزاري بانك ملي ايران - مديرسرمايه گذاري توسعه ملي - ضامنموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
212مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينموسسه حسابرسي فاطردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
213مشترك كاريزما charismafund.comشركت سبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
214مشترك كيمياي كاردان kimia.kardan.irتامين سرمايه كاردانتامين سرمايه كاردانشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيمختلط
215مشترك مانا الگوريتم www.mana.fund/شركت سبدگردان الگوريتمگروه خدمات بازار سرمايه الگوريتمموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
216مشترك نقش جهان www.jahanfund.comسبدگردان سرآمد بازارنداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
217مشترك نوانديشان  enoandishan.net/سبدگردان ن.انديشان نفيس نداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستماي مديريت حسابرسينمختلط
218مشترك نوين پايدار www.novinfund.comتامين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
219مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.comشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
220مشترك يكم سامان www.samanfund1.comشركت تامين سرمايه كاردانبانك سامانموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
221ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.doشركت تامين سرمايه نوينشركت تامين سرمايه نوينموسسه حسابرسي شاخص انديشاندر سهام
222نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.irشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي آزمودگاندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
223نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.comكارگزاري تدبيرگران فرداموسسه بنياد بركتموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطرمختلط
224نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.doسبدگردان سهم آشناتامين سرمايه تمدنموسسه حسابرسي هوشيارمميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
225نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.irتامين سرمايه لوتوس پارسياننداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
226نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.irسبدگردان كاريزمانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
227نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.irسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
228نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.irتامين سرمايه لوتوس پارسياننداردحسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
229نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.mirasfund.com/مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آرياننداردموسسه حسابرسي فاطرمختلط
230نيكي گستران nikigostaranfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گسترضامن نقد شوندگيمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيمختلط
231هميان سپهر www.hsfund.irشركت تأمين سرمايه سپهرشركت تأمين سرمايه سپهرموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
232يكم اكسير فارابي www.farabifund.comكارگزاري فارابينداردموسسه حسابرسي آزموده كاراندر سهام
233يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.comكارگزاري بانك كشاورزينداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
234يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.comشركت سبدگردان آگاه نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهودمختلط