::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیفنام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق)مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1 بازده بورس baazdehbourse.ir/شركت سبدگردان بازده نداردموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
2 بازده پايا baazdehsaabetfund.ir/سبدگردان بازدهنداردموسسه حسابرسي آگاهان و همكاراندر سهام
3 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس padashmarketmaker.comمدير (سبدگردان پاداش سرمايه)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران)بازارگردانی
4 قابل معامله بخشي پترو داريوش petro.dariush.fundشركت سبدگردان داريوشنداردمؤسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
5 قابل معامله ثروت داريوش servat.dariush.fundسبدگردان داريوشنداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
6 قابل معامله سهامي درسا dorsaetf.comسبدگردان كارانداردايرانيان تحليل فارابيدر سهام
7 مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.irتأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
8آرمان كارآفرين akfund.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
9آواي سهام كيان www.asmfund.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كياننداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
10اتحاد آرمان اقتصاد akfund.comسبدگردان آرمان اقتصادنداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
11اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد azpfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آرياننداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
12اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.doكارگزاري بورس بهگزيننداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
13اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/شركت سبدگردان فارابينداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريابازارگردانی
14اختصاصي بازارگرداني پيشرفت سرمايه psfund.ir/كارگزاري سينانداردموسسه حسابرسي و بهبود مديريت حسابرسينمختلط
15اختصاصي بازارگرداني تاك دانا www.tak.fund/شركت مشاور سرمايه گذاري ترنجنداردموسسه حسابرسي بهراد مشاربازارگردانی
16اختصاصي بازارگرداني حامي اول www.avalhami.irشركت سرمايه گذاري توسعه نور دنانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
17اختصاصي بازارگرداني شهر www.shahrbfund.irكارگزاري شهرنداردموسسه حسابرسي وانيا نيك تدبيردر سهام
18اختصاصي بازارگرداني كيمياي پرتو باران https://fund.baranamc.com/مدير (سبدگردان باران)نداردمتولي (پيشرو پاداش سرمايه)بازارگردانی
19اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان www.gfund.ir/سرمايه گذاري لقماننداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
20ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.comشركت سبدگردان آرمان آتي سهامي خاصنداردحسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
21ارزش آفرينان دي afdayfund.irكارگزاري بانك ديبانك ديمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
22ارزش كاوان آينده arzeshkavanfund.irسبدگردان آسالنداردحسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
23ارزش كاوان ايرانيان www.akifund.ir/سبدگردان آسالنداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
24ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.comشركت سبدگردان نوين نگر آسيانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنامختلط
25اعتبار آفرين ايرانيان etebarafarin.com سبدگردان اعتبار مدير صندوقنداردمؤسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
26اعتبار سهام ايرانيان www.etebarsaham.comشركت سبدگردان اعتبارنداردموسسه حسابرسي بهرادمشاردر سهام
27اعتماد تمدن fundtpb.comشركت تامين سرمايه تمدننداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پورمختلط
28اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.comكارگزاري بانك ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
29اعتماد ملل www.emelalfund.comشركت سبدگردان نوين نگر آسيانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
30افرا نماد پايدار www.afra.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجنداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
31افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.comكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)نداردشركت ارقام نگر آريادر سهام
32الماس كوروش www.kouroshfund.comسبدگردان كوروشنداردموسسه حسابرسي رهيافت و همكاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
33امين آشنا ايرانيان iafi.ir/شركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
34امين سامان www.aminsaman.comشركت تأمين سرمايه امينبانك سامانشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
35اندوخته آميتيس fund1-amitispm.irشركت سبدگردان آميتيسنداردموسسه حسابرسي و مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
36اندوخته پايدار سپهر www.andukhtesepehr.com/شركت تامين سرمايه سپهربانك صادرات ايرانمشاور سرمايه گذاري سهم آشنا در اوراق بهادار با درآمد ثابت
37انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.comشركت سهامي خاص سبدگردان هامرزنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
38اوج دماوند oujdamavandfund.irشركت تامين سرمايه دماوندنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
39بادرآمد ثابت آريا fund1.ariaamc.ir/ سبدگردان آريانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
40باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.comكارگزاري بانك كشاورزينداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاراندر سهام
41بازارگرداني چند سهمي سپهر بازار سرمايه sepehrbs.ir/تأمين سرمايه سپهرنداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنا بازارگردانی
42بازارگرداني گسترش صنعت دارو bkf3s.irbroker2.com/index.doشركت تأمين سرمايه تمدننداردحسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريابازارگردانی
43بانك ايران زمين www.izfund.irمشاور سرمايه گذاري هدف حافظنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
44بانك دي www.dayfund.irكارگزاري بانك ديبانك ديمشاور سرمايه گذاري هوشمند آباندر سهام
45بانك گردشگري www.gbfund.irسبدگردان سرآمد بازاربانك گردشگريمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
46بخشي صنايع آگاه petroagahfund.irشركت سبد گردان آگاهنداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداربازارگردانی
47پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.doسبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
48پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/تأمين سرمايه سپهرمؤسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
49پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان www.omidgoldfund.irتأمين سرمايه اميدنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانطلا
50پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/تامين سرمايه لوتوس پارسياننداردموسسه حسابرسي سامان پندارطلا
51پيشگامان سرمايه نوآفرين www.psnfund.comمشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك)نداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
52تامين رفاه و آتيه كاريزما www.dayfund.irمديرمديرندارددر سهام
53تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.irكارگزاري بانك آيندهبانك آيندهموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكارانمختلط
54ترنج سودمند toranj.fundمشاور سرمايه گذاري ترنجنداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
55توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.doسبدگردان انديشه صبابانك توسعه تعاونموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
56توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.doمشاور سرمايه گذاري نيكي گسترنداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
57ثبات نويد iamf.ir/شركت سبدگردان نويدنداردموسسه حسابرسي حسابرسيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
58ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
59ثروت ستارگان starsfof.ir/سبدگردان داناكنداردموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
60جسورانه پارتيان investors.partianvc.comپردازش اطلاعات مالي پارتنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار جسورانه
61جسورانه رويش لوتوس www.royeshvcfund.irتامين سرمايه لوتوس پارسيانندارد ? نداردموسسه حسابرسي فريوران راهبردجسورانه
62حكمت آشنا ايرانيان www.afund.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
63خاتم ايساتيس پويا etf.isatispm.com/Home/Indexشركت سبدگردان ايساتيس پويا كيشنداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگر در اوراق بهادار با درآمد ثابت
64خزانه داريوش khazaneh.dariush.fund/سبدگردان داريوشنداردمؤسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
65در اوراق بهادار با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.comسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
66در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند www.kamandfixedincome.comسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
67در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان www.kianfunds3.comمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيانندارد ? نداردموسسه حسابرسي رازدارطلا
68ذوب آهن نوويرا www.esmf.irشركت سبدگردان نو ويرانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
69راسا الگوريتم www.rasafund.com/شركت سبدگردان الگوريتمنداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
70راهبرد ممتاز ابن سينا www.emacofund.irمشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبرنداردموسسه بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسيندر سهام
71ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/تامين سرمايه بانك مسكنتامين سرمايه بانك مسكنموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
72زرفام آشنا https://www.goldfund.ir/ شركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران در سهام
73زرين پارسيان www.parsianzarinfund.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانتامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
74زمرد آگاه zomorodfund.ir/شركت سبدگردان آگاه سهامي خاصنداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
75زمرد نو ويرا ذوب آهن www.nsfmf.irشركت سبدگردان نوويرانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
76سپهر اول بازار www.sepehr1fund.comتأمين سرمايه سپهربانك صادرات ايرانموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسيندر سهام
77سپيد دماوند www.sepiddamavandfund.irشركت تامين سرمايه دماوندنداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
78سكه طلا كهربا kahroba.charisma.irسبدگردان كاريزمانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
79سهامي تيام tiamfund.irشركت سبدگردان نوين نگر آسيانداردشركت مشاور سرمايه گذاري اوراق بهادار پاداش در سهام
80سهم آشنا www.samf.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
81سينا www.sinamutualfund.comسبدگردان سينا(سهامي خاص)نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
82شاخصي بازار آشنا www.indexfund.irشركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
83شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.comكارگزاري بانك كارآفريننداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
84شكوه اوج دماوند shokouhdamavandfund.ir/تامين سرمايه دماوندتامين سرمايه دماوندشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
85شكوه با مداد زاگرس shokouhfound.ir/سبد گردان زاگرسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
86صخره سرمايه و دانش https://sakhrehfund.ir/سبدگردان سرمايه و دانشنداردموسسه حسابرسي وانيا نيك تدبيردر سهام
87صدف سهام https://sadaffund.irشركت سبدگردان مرواريدنداردحسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
88صندوق اختصاصي بازارگرداني بازده معاملات https://baazdehmmfund.ir/مدير (شركت كارگزاري دارا)نداردمتولي (رتبه بندي اعتباري پارس كيان)بازارگردانی
89صندوق اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش tasbitpadashw.sabadyar.com/مدير (سرمايه گذاري پاداش سرمايه)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حساببازارگردانی
90صندوق اختصاصي بازارگرداني دانايان danayan.fundشركت كارگزاري داناياننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكارانبازارگردانی
91صندوق اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد https://msaramadfund.ir/مدير (هلدينگ سرآمد)نداردمتولي (آزموده كاران)بازارگردانی
92صندوق اختصاصي بازارگرداني هدف www.hadaffundw.sabadyar.comمدير (سبدگردان هدف)نداردمتولي (موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور)بازارگردانی
93صندوق املاك و مستغلات نيك راي nikrayreits.irگروه مالي داناياننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
94صندوق اهرمي شتاب آگاه shetabfund.irشركت سبدگردان آگاه(سهامي خاص)نامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسين
95صندوق بازارگرداني آتيه باران atiehbaran.irشركت كارگزاري آتيهموسسه حسابرسي هدف نوين نگربازارگردانی
96صندوق بازارگرداني اختصاصي تصميم ساز tasmim-bazargardan.irسبدگردان تصميمنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و بهبود سيستم‌هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
97صندوق بازارگرداني راتا https://ratafund.com/مدير (سبدگردان كارا )نداردمتولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاربازارگردانی
98صندوق بازارگرداني نماد صنعت و معدن كارگزاري بانك صنعت و معدننامشخص نامشخصشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
99صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام admin.samfund.irسبدگردان سورنانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
100صندوق در صندوق صنم sanam.charisma.irسبدگردان كاريزمانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
101صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فيروزه sahelfund.irسبدگردان توسعه فيروزهنداردموسسه حسابرسي آگاهان و همكارانبازارگردانی
102صندوق رشد سامان iran-kfunds6.irشركت تامين سرمايه كاردانشركت بيمه سامانموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
103صندوق زرين نهال ثنا https://zarinnahal.sanaamc.com/مدير (سبدگردان ثنا)نداردمتولي (حسابرسين)
104صندوق سرمايه گذاري آواي فرداي زاگرس afzfund.irسبدگردان زاگرسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
105صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان صبانيك مدير (مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر)نداردمتولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز)بازارگردانی
106صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس azmfund.irشركت سبدگردان آسماننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي ارقام نگر آريابازارگردانی
107صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آگاه agahgardan.comشركت سبدگردان آگاه سهامي خاصنداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداربازارگردانی
108صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز farazfund.irسبدگردان فرازمؤسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
109صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اتحاد بازار سرمايه ettehadbazarsarmaye.irسبدگردان آرمان اقتصادنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكارانبازارگردانی
110صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان mpbf.rhbroker.com/تامين سرمايه لوتوس پارسياننداردموسسه حسابرسي سامان پنداربازارگردانی
111صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين aminfunds.irشركت تامين سرمايه اميننامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
112صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني برنا borna-fund.ir/سبدگردان آركانداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر سهام
113صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پايش پايدار https://pdrfund.ir/شركت سبدگردان پايشنداردشركت مشاوره سرمايه گذاري هوشمند آبانبازارگردانی
114صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده payandehfund.irشركت سبد گردان مانينامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هدف نوين نگربازارگردانی
115صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پويا اطلس pooya.atlasamc.com/شركت سبدگردان اطلسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريابازارگردانی
116صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تجارت ايرانيان اعتماد https://mmf.tejaratbankbrk.ir/كارگزاري بانك تجارتنداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
117صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توازن كوروش tavazonfund.comمدير (سبدگردان كوروش)نداردمتولي (موسسه حسابرسي رهيافت و همكاران)بازارگردانی
118صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توازن نويد https://tavazonfund.navidfg.com/مدير (شركت سبدگردان نويد)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حساببازارگردانی
119صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت jsdfund.irصندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه بازار سرمايهنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران حسابدارابازارگردانی
120صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه fund.tukadev.irسرمايه گذاري توسعه توكانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي كاربرد تحقيقبازارگردانی
121صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا firouzehmarketmakerfund.ir/مدير (كارگزاري فيروزه آسيا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران)بازارگردانی
122صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا pservatfund.irشركت سبدگردان ثروت پويانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هوشيار مميزبازارگردانی
123صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش dara.dariush.fund/سبدگردان داريوشنداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
124صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم مدير (شركت سبدگردان سهم آشنا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاربازارگردانی
125صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سورين sorinfundw.sabadyar.com/مدير (سرمايه گذاري صنايع ايران)نداردمتولي (شركت مشاور سرمايه گذاري پيشرو پاداش سرمايه)بازارگردانی
126صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سينا بهگزين sinabehgozin.irمدير (كارگزاري بورس بهگزين)نداردمتولي (مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي)بازارگردانی
127صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين sngt.sababroker.comمدير (سبدگردان انديشه صبا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاربازارگردانی
128صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني فناوري هيركانيا hyrcaniammf.ir/شركت سرمايه گذاري توسعه فناوري هيركانيانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي رهيافت و همكارانبازارگردانی
129صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كارگزاري كارآفرين kbfund.irكارگزاري بانك كارآفريننداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
130صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان https://kianfunds5.ir/مدير (كارگزاري كيان)نداردمتولي (بهراد مشار)بازارگردانی
131صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش نوويرا novira-mmf.ir/مدير (سبدگردان نوويرا)نداردمتولي (موسسه حسابرسي بهراد مشار)بازارگردانی
132صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار https://meyar.fund/مدير (شركت مشاور سرمايه گذاري معيار)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و بهبود سيستم‌هاي مديريت حساببازارگردانی
133صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملت https://mellatmarketfund.com/مدير (تامين سرمايه بانك ملت)نداردمتولي (مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي)بازارگردانی
134صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملل melalmmf.irسبدگردان نوين نگر آسيا (سهامي خاص)نامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
135صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان mehreganfund.com/شركت سبدگردان مهرگان نداردموسسه حسابرسي رازداربازارگردانی
136صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هدف مسكن آتي maskanhmfund.irشركت تامين سرمايه بانك مسكننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي سامان پنداربازارگردانی
137صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازرگرداني آواي زاگرس www.azmmfund.ir/سبدگردان زاگرسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
138صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا firouzehfixetf.ir/شركت سبدگردان توسعه فيروزهنامشخص نامشخصشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
139صندوق سرمايه گذاري املاك و مستغلات مديريت ارزش مسكن reit1.cvpf.irگروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشورينامشخص نامشخصمؤسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
140صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني https://www.edbifund.irتامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران موسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
141صندوق سرمايه گذاري اهرمي كاريزما ahrom.charisma.irسبدگردان كاريزمانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هدف نوين نگر
142صندوق سرمايه گذاري با تضمين اصل سرمايه كيان https://kianfunds8.ir/مدير (مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان)نداردمتولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكار
143صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني تراز ويستا tarazvista.irسبدگردان ويستانداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين در سهام
144صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني مپنا ايرانيان www.novinpishro.comسرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا سهامي عامنداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
145صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني نيكان nikanmarketfund.irشركت سبدگردان نيكانندارد ارقام نگر آريادر سهام
146صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني يكم آسال www.asalfund.ir/سبدگردان آسالنداردمشاور سرمايه گذاري پاداش سرمايهدر سهام
147صندوق سرمايه گذاري بخشي پتروشيمي دماوند gonbad.damavandfunds.irشركت تامين سرمايه دماوندنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي سامان پنداردر سهام
148صندوق سرمايه گذاري بخشي ثروت پويا pssfund.irشركت سبدگردان ثروت پوياموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
149صندوق سرمايه گذاري بخشي فلز فارابي felez.irfarabi.irسبدگردان فارابينامشخص نامشخصموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
150صندوق سرمايه گذاري بخشي فلزات دايا daya.charisma.irسبدگردان كاريزمانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي وخدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
151صندوق سرمايه گذاري بخشي فلزات رويين rouinfund.irسبدگردان سورنانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آزموده كاران(حسابداران رسمي)در سهام
152صندوق سرمايه گذاري بخشي فلزات كيميا kimiasectorfund.irتامين سرمايه كيميانامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
153صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه trfund.irشركت كارگزاري بانك رفاهنداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
154صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن https://servatfund.ir/شركت تامين سرمايه تمدنشركت تامين سرمايه تمدن حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
155صندوق سرمايه ‏گذاري خصوصي اكسير زيست پارسيان eksirpefund.irسبدگردان ايساتيس پويا كيشنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
156صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه firouzehpe.irشركت سبدگردان توسعه فيروزهموسسه حسابرسي آگاهان و همكارانجسورانه
157صندوق سرمايه گذاري خصوصي ديوان ارزش divan-pe.irسبدگردان آرتيننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هوشيار مميز (حسابداران رسمي)جسورانه
158صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا kimiafund.irتامين سرمايه كيميانامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
159صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه سهامي (قابل معامله) ETF daryaetf.irسبدگردان توسعه فيروزهنامشخص نامشخصشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
160صندوق سرمايه گذاري رشد پايدار آبان rpfund.irشركت سبدگردان آباننامشخص نامشخصشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
161صندوق سرمايه گذاري سرآمد بازار https://saramadfund.irشركت سبدگردان سرآمد بازار مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
162صندوق سرمايه گذاري سلام فارابي salam.irfarabi.irسبدگردان فارابينامشخص نامشخصموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
163صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي jahesh.irfarabi.irسبدگردان فارابينامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هدف نوين نگر
164صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه mojfund.irشركت سبدگردان توسعه فيروزهنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي آگاهان و همكاران
165صندوق سرمايه گذاري قابل معامله امين نهايت نگر aminnahayatnegar.comشركت سبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
166صندوق سرمايه گذاري قابل معامله توسعه افق رابين rabinetf.ir/شركت سبدگردان هوشمند رابينموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكارانبازارگردانی
167صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ثروت افزون فاخر Fakherfund.irسبدگردان آركانداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاراندر سهام
168صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ثروت هيوا Hiwafund.irسبدگردان هيوانداردشركت سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
169صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان kianfunds6.ir/مدير (مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان)نداردمتولي (موسسه حسابرسي بهراد مشار)
170صندوق سرمايه گذاري قابل معامله عقيق aghighfund.com/مشاور سرمايه گذاري هدف حافظنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافتدر سهام
171صندوق سرمايه گذاري كالايي بلوط زاگرس javaherfund.ir/سبدگردان زاگرسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهودبازارگردانی
172صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر https://ganjinehzarinshahr.irتامين سرمايه تمدنبانك شهر موسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
173صندوق سرمايه گذاري گوهر نفيس تمدن www.armanshahrfund.comتامين سرمايه تمدنتامين سرمايه تمدن حسابرسي هوشيار مميزمختلط
174صندوق سرمايه گذاري لبخند فارابي labkhand.irfarabi.comسبدگردان فارابينامشخص نامشخصموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
175صندوق سرمايه گذاري مختص اوراق دولتي نشان هامرز neshan.hummers.irسبدگردان هامرزنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
176صندوق سرمايه گذاري مختلط با تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند https://gitidamavandfund.ir/مدير (شركت تامين سرمايه دماوند)نداردمتولي (مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي )
177صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان سهند asmfund.irشركت سبدگردان آسماننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
178صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان iran-kfunds7.irشركت تامين سرمايه كاردانبانك سامانموسسه حسابرسي هدف نوين نگر
179صندوق سرمايه گذاري نداي ثابت كيان kianfunds7.irمدير (مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان)نداردمتولي (موسسه حسابرسي بهراد مشار)در اوراق بهادار با درآمد ثابت
180صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي ofoghati.irسبدگردان آرمان آتينامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
181صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت atiehmellat.irتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
182صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آتي asaetf.irسبدگردان آرمان آتينداردحسابرسي هوشيار مميزمختلط
183صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام asasfund.irشركت سبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
184صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام كيان kianfunds4.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كياننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
185صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگردان توسعه ملي fund.tmgic.irشركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدارنداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
186صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش armanandishfund.irسبدگردان آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
187صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار armanansarfund.irشركت كارگزاري بانك انصارنداردموسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروشبازارگردانی
188صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان armanbrokerfund.irكارگزاري آرمان تدبير نقش جهاننامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
189صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري arzeshafarinfund.irكارگزاري صبا جهادنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
190صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ fund.hafezbroker.irمشاور سرمايه گذاري هدف حافظنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافتبازارگردانی
191صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان smomidfund.irتامين سرمايه اميد --موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده‌كارانبازارگردانی
192صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر bahmangostarfund.irكارگزاري بهمن نداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
193صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي nicibfund.irشركت كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينبازارگردانی
194صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف fund.khobregansaham.irكارگزاري خبرگان سهامنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات آزموده كارانبازارگردانی
195صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس pgfund.irسرمايه گذاري مدبران اقتصادمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداربازارگردانی
196صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم kooshafund.irسبدگردان الگوريتمنداردمؤسسه حسابرسي هوشيار مميزبازارگردانی
197صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي daygroupfund.irكارگزاري بانك ديندارد -موسسه حسابرسي ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
198صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ganjinehsepehrfund.irشركت كارگزاري بانك صادرات ايراننداردموسسه حسابرسي وخدمات مديريت ارقام نگر آريابازارگردانی
199صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد fund.goharanomid.irسرمايه گذاري توسعه گوهران اميدنداردبهراد مشاربازارگردانی
200صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند damavandfunds.ir/تامين سرمايه دماوندنامشخص نامشخصايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
201صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ميزان داريك mizandaric.irسبدگردان داريك پارسنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانبازارگردانی
202صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان smart.aban.netسبدگردان آباننامشخص نامشخصمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنابازارگردانی
203صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين esnfund.irمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسينجسورانه
204صندوق سرمايه‌گذاري اعتماد هامرز hummersfund.irسبدگردان هامرزنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
205صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت ofoghmellat.irشركت تامين سرمايه بانك ملتنامشخص نامشخصمشاور سرمايه گذاري هوشمند آباندر سهام
206صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار aminansar.irتأمين سرمايه اميننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
207صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت aminmellat.irشركت تامين سرمايه اميننداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
208صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا aminfarda.irتأمين سرمايه امينمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
209صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت andookhtehmellat.irتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
210صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت owjmellat.irتامين سرمايه بانك ملتبانك ملت (سهامي عام)شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
211صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اختصاصي پرگار pargarfund.irكارگزاري سرمايه و دانشنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي وانيا نيك تدبيربازارگردانی
212صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان iran-kfunds3.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
213صندوق سرمايه‌گذاري تداوم اطمينان تمدن sepasetf.irشركت تامين سرمايه تمدن (سهامي عام)نداردحسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
214صندوق سرمايه‌گذاري تضمين اصل مبلغ سرمايه خليج فارس tazmin.pgibc.irتامين سرمايه خليج فارسنامشخص نامشخصمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنابازارگردانی
215صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هامرز servat.hummers.irسبدگردان هامرزنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
216صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فيروزه firouzehvcfund.irسبدگردان توسعه فيروزهمؤسسه حسابرسي بهراد مشارجسورانه
217صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي كمان كاريزما kamanfund.irمشاور سرمايه گذاري كاريزماموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهودجسورانه
218صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار omidansarfunds.irتامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدحسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسميدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
219صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.irشركت تأمين سرمايه كارداننداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
220صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت كوثر يكم kosar1fund.comسبدگردان آبانندارد نداردمشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
221صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگين سامان iran-kfunds4.irتامين سرمايه كارداننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
222صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.irشركت تأمين سرمايه كاردانشركت تأمين سرمايه كاردانموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
223صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه iranetf.irسبدگردان توسعه فيروزهنداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
224صندوق سرمايه‌گذاري طلاي آسمان آلتون altonfund.irشركت سبدگردان آسماننامشخص نامشخصموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
225صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت firouzehfund.irسبدگردان توسعه فيروزهسرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاراندر سهام
226صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله سپهر سودمند سينا sinaetf.irسبدگردان سينانامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ازموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
227صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/تامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
228صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه grfund.irكارگزاري بانك رفاه كارگرانمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
229صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد ganjinehavid.irشركت تامين سرمايه اميننداردمشاور سرمايه گذاري پيشرو پاداش سرمايهدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
230صندوق سرمايه‌گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري modirfund.irمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكنامشخص نامشخصموسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر سهام
231صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد asamidfund.irشركت سبدگردان آسمانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
232صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه akmfund.irشركت سبدگردان آسمانندارد نداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كارانمختلط
233صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم aymfund.irسبدگردان آسماننداردموسسه حسابرسي آزموده كاراندر سهام
234صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد aminavidfund.comشركت تامين سرمايه امينشركت تامين سرمايه امينمشاور سرمايه گذاري پيشرو پاداش سرمايهدر سهام
235صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد isatisfund.irسبدگردان ايساتيس پوياكيشسرمايه گذاري ايساتيس پويامشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
236صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين fund.enovinbourse.irمشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نويننداردمشاور سرمايه گذاري پيشرو پاداش سرمايهدر سهام
237صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.abanbroker.comسبدگردان آباننداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگرمختلط
238صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحان sobhanfund.irسبدگردان آرمان آتينداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
239صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.comسبدگردان انديشه صبانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
240صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن smfund.irشركت كارگزاري بانك صنعت و معدننداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
241صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر kowfund.irكارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص)نداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنامختلط
242صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس armaghanalmasfund.irسبدگردان الماسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
243صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار almaspaidarfund.irسبدگردان الماسشركت تامين سرمايه لوتوس پارسيانموسسه حسابرسي كاراي پارسدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
244صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.comتامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروشمختلط
245صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه fund.mobinsb.irكارگزاري مبين سرمايهنداردحسابرسي هوشيار مميزدر سهام
246صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار navidansarfund.irتامين سرمايه اميدتامين سرمايه اميدموسسه‌ ‌غير تجاري‌ ‌آزموده‌ كار‌ان‌ حسابد‌ار‌ان‌ ردر سهام
247صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد omid.abanbroker.comشركت سبدگردان آباننداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
248صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان aban.aban.netسبدگردان آباننداردمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
249صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه nrfund.irشركت كارگزاري بانك رفاهندارد مشاورسرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
250صندوق سهامي آرمان رايا يكم https://arman.rayasahm.com/مدير (سبدگردان رايا سهم )نداردمتولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت نوانديشان)در سهام
251صندوق سهامي حفظ ارزش دماوند hefzearzeshdamavandfund.irتامين سرمايه دماوندتامين سرمايه دماوندايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
252صندوق سهامي كارگزاري پارسيان ahrom.fundتامين سرمايه لوتوس پارسياننامشخص نامشخصمؤسسۀ حسابرسي آزموده كاران
253صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان kimia.kardan.irتامين سرمايه كارداننامشخص نامشخصشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
254صندوق قابل معامله ماني manifunds.irشركت سبد گردان مانيساير سرمايه گذارانموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
255طلاي تابان تمدن fund.edbibroker.com/index.doشركت تامين سرمايه تمدننداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
256طلاي زرين آگاه zarinagahfund.com/شركت سبدگردان آگاه سهامي خاصنداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
257طلاي سرخ نو ويرا www.ngmf.irشركت سبدگردان نوويرانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
258طلوع بامداد مهرگان www.sunfund.irسبدگردان مهرگاننداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
259طلوع نوين ثابت https://novinnegarfund.com/شركت سبدگردان نوين نگر آسيانداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
260عادي Tazmain.charisma.irسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگربازارگردانی
261قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.comشركت تامين سرمايه تمدنموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پوردر سهام
262قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.comشركت سبدگردان آرمان آتيموسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
263قابل معامله آواي تاراز زاگرس tarazfund.irسبدگردان زاگرسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
264قابل معامله آواي معيار www.avayemeyar.irشركت مشاور سرمايه گذاري معيارنداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر سهام
265قابل معامله ارزش آفرين بيدار arzesh.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
266قابل معامله ارزش پاداش www.arzeshpadash.comشركت سبدگردان پاداش سرمايه نداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريتي حسابرسيندر سهام
267قابل معامله ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.irشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
268قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.doتامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
269قابل معامله اعتماد ارغوان etemadarghavan.sanaamc.comسبدگردان ثنانداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسيندر سهام
270قابل معامله اعتماد داريك www.etemaddarik.irشركت سبدگردان داريك پارسشركت رتبه بندي اعتباري پارس كيان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
271قابل معامله اكسيژن oxygen.o2am.irسبدگردان اكسيژننداردشـركت مشـاور سـرمايه گـذاري سـهم آشـنابازارگردانی
272قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.comسبدگردان تدبيرنداردمشاورسرمايه گذاري پيشرو پاداش سرمايهدر سهام
273قابل معامله انار نماد ارزش anar.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجنداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
274قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين www.sast.sababroker.comشركت سبد گردان انديشه صبانداردحسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
275قابل معامله با درآمد ثابت پايا ثروت پويا www.irpsf.irسبدگردان ثروت پوياموسسه حسابرسي ارقام نگر آريا بازارگردانی
276قابل معامله با درآمد ثابت خليج فارس nakhl.pgibc.irتامين سرمايه خليج فارسنداردايرانيان تحليل فارابيدر سهام
277قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.irمشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيانموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
278قابل معامله بخشي بهين خودرو vistakhodro.irسبدگردان ويستاندارد ? نداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين در سهام
279قابل معامله بخشي پترو شيمي انديشه صبا petrosaba.sabaamc.irسبدگردان انديشه صبانداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر سهام
280قابل معامله بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.irشركت تامين سرمايه اميدنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
281قابل معامله پاداش سرمايه پارس www.armanmesetf.comسبدگردان پاداش سرمايهنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
282قابل معامله پالايشي يكم www.p1fund.irشركت تامين سرمايه نوينندارد ? نداردموسسه حسابرسي ارقام نگر آريادر سهام
283قابل معامله پايدار نوويرا vira-fund.irسبد گردان نوويرانداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسيندر سهام
284قابل معامله پرتو پايش پيشرو partofund.irسبدگردان پايشنداردحسابرسي فراز مشاور ديلمي پوربازارگردانی
285قابل معامله ترمه termeh.isatispm.comسبدگردان ايساتيس پويا كيشنداردمشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
286قابل معامله تمشك نماد رشد www.tameshk.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكارانبازارگردانی
287قابل معامله توسعه فولاد tuskafund.ir ? tooskafund.ir شركت سبدگردان آتيه توكاشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
288قابل معامله ثابت آكام akamvista.ir/سبدگردان ويستا شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنابازارگردانی
289قابل معامله ثابت اكسيژن nitrogen.o2am.irسبدگردان اكسيژننداردمشاور سرمايه گذاري اوراق بهادار پاداشدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
290قابل معامله ثبات ويستا www.sobatvista.irسبدگردان ويستا نداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
291قابل معامله ثروت افزون ثمين saminfund.ir/سبدگردان آركانداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر سهام
292قابل معامله دارا الگوريتم darafund.irشركت سبدگردان الگوريتمنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
293قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصميم www.tasmimfixedincom.irشركت سبدگردان تصميم نداردمؤسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
294قابل معامله در سهام برليان berelianfund.ir/ شركت سبدگردان برلياننداردحسابرسي كاربرد تحقيقدر سهام
295قابل معامله درين بهابازار :Dorinfund.ir ? Dorinfund.comشركت سبدگردان بها بازار پارسنداردموسسه حسابرسي بهراد مشاربازارگردانی
296قابل معامله زرين كوروش www.zarinfunds.comسبدگردان كوروشنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
297قابل معامله زيتون نماد پايا zeytoon.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجنداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
298قابل معامله سپر سرمايه بيدار separ.ebb.irشركت سبدگردان اقتصاد بيدارنداردهدف نوين نگردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
299قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.irتأمين سرمايه نوينموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينمختلط
300قابل معامله سپهر خبرگان نفت www.khobregan-etf.comشركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاقشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
301قابل معامله سرو سودمند مدبران Sarv.fundشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجندارد ? نداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
302قابل معامله سهام ويستا www.vistasahm.irسبدگردان ويستانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
303قابل معامله سهامي سپند كاريزما www.scetf.ir/شركت سبدگردان كاريزمانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر سهام
304قابل معامله طلوع تدبير پايا paya.tadbirfunds.irسبدگردان تدبيرنداردپيشرو پاداش سرمايهبازارگردانی
305قابل معامله فراز داريك www.farazdarik.irشركت سبدگردان داريك پارسنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاراندر سهام
306قابل معامله كامياب آشنا www.kamyabfund.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
307قابل معامله گنجينه آينده روشن www.ayandehfund.comكارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)موسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
308قابل معامله گنجينه داريوش meyarfund.comسبدگردان داريوشنداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
309قابل معامله مبتني بر طلاي صبا nafis.sabaamc.ir سبدگردان انديشه صبانداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
310قابل معامله مختص اوراق دولتي خليج فارس sahel.pgibc.irتامين سرمايه خليج فارسنداردايرانيان تحليل فارابيدر سهام
311قابل معامله مرواريد بهابازار morvaridfund.ir/شركت سبدگردان بها بازار پارسنداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر سهام
312قابل معامله نوع دوم اعتبار etebaretf2.comسبدگردان اعتبارنداردمؤسسه حسابرسي بهراد مشاردر سهام
313قابل معامله نوع دوم رايكا raykaetf.comسبدگردان كاراخدمات حسابرسي و مديريت رهيافت و همكاران بازارگردانی
314قابل معامله نوع دوم نيلي دماوند nilidamavandfund.irتامين سرمايه دماوندنداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيبازارگردانی
315قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.comسبدگردان آگاهموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
316قابل معامله هماي آگاه www.homayeagah.irشركت سبد گردان آگاهنداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر سهام
317قابل معامله واسطه گري مالي يكم www.fi1fund.comشركت تامين سرمايه بانك مسكننداردسازمان حسابرسيدر سهام
318قابل معامله ياقوت آگاه yaghootfund.irشركت سبد گردان آگاهنداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
319كالايي سكه طلا نهايت نگر nahayatgold.irسبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر سهام
320كمباين ايران(تكمبا) www.fakhrerazavi.comشركت كارگزاري رضوينداردشركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيدر سهام
321گروه زعفران سحرخيز www.saharkhizfund.comمشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نويننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
322گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.irكارگزاري بانك آيندهبانك آيندهموسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
323لوتوس پارسيان parsianlotusfund.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانبانك پارسيانموسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
324لوتوس پيروزان www.pirouzanfund.comتامين سرمايه لوتوس پارسيانتامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي آزموده كاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
325مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا payeh.sabaamc.irسبدگردان انديشه صبانداردموسسه حسابرسي بهراد مشاربازارگردانی
326مختص اوراق دولتي كاريزما governmentfund.charisma.ir/سبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
327مختص اوراق دولتي نداي ماندگار nmandegardamavandfund.ir/تامين سرمايه دماوندنداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
328مختلط كاريزما charismabalancedfund.ir/سبدگردان كاريزمانداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندارمختلط
329مرواريد آگاه morvaridagahfund.comشركت سبدگردان آگاه سهامي خاصنداردمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
330مشترك آگاه www.agah-fund.irشركت سبدگردان آگاه نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهوددر سهام
331مشترك افق www.ofoghfund.comسبدگردان سرمايه و دانشضامنموسسه حسابرسي وانيا نيك تدبيردر سهام
332مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.comكارگزاري بانك خاورميانهنداردارقام نگر آريادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
333مشترك البرز www.alborzfunds.comشركت سبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
334مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريانپارس آريانموسسه حسابرسي ايران مشهوددر اوراق بهادار با درآمد ثابت
335مشترك بورسيران www.bifund.irسبدگردان سورينندارد ? نداردحسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر سهام
336مشترك پويا www.iranfunds.comشركت سبدگردان اميد نهايت نگرنداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود در سهام
337مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.irسبدگردان تدبيرنداردمشاورسرمايه گذاري پيشرو پاداش سرمايهدر سهام
338مشترك توسعه ملي www.tmmf.irكارگزاري بانك ملي ايراننداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
339مشترك دماسنج www.dsfund.ir/سبد گردان آرتين نداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
340مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)موسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسينمختلط
341مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.comسبدگردان تدبيرتامين سرمايه لوتوس پارسيانمشاورسرمايه گذاري پيشرو پاداش سرمايهدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
342مشترك ستاره خاورميانه www.mebfund.irسبد گردان آرتيننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
343مشترك صباي هدف www.hadafmf.irشركت سبدگردان هدفنداردموسسه رتبه بندي پارس كياندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
344مشترك فراز انديش نوين farazandishnovin.ir/تامين سرمايه نوينتامين سرمايه نوينموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
345مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.comكارگزاري بانك ملي ايران - مديرسرمايه گذاري توسعه ملي - ضامنموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريادر سهام
346مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.comشركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظنداردموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در سهام
347مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.comكارگزاري بانك كارآفرينبانك كارآفرينشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
348مشترك كاريزما charismafund.comشركت سبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
349مشترك مانا الگوريتم www.mana.fund/شركت سبدگردان الگوريتمگروه مالي الگوريتمموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
350مشترك ماوا maskanibfund.comتامين سرمايه بانك مسكنتامين سرمايه بانك مسكنموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پنداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
351مشترك نقش جهان www.jahanfund.comسبدگردان سرآمد بازارنداردموسسه حسابرسي رازداردر سهام
352مشترك نوين پايدار www.novinfund.comتامين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
353مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.comشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
354ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.doشركت تامين سرمايه نوينشركت تامين سرمايه نوينموسسه حسابرسي هوشيار مميزدر سهام
355نماد آشنا ايرانيان namadfund.ir/ شركت سبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي وانيا نيك تدبيردر سهام
356نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.irشركت تأمين سرمايه نويننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسيندر سهام
357نوع دوم كارا kara.charisma.irسبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي هدف نوين نگردر سهام
358نويد دانايان پارس navidfund.navidfg.com/سبدگردان نويدنامشخصموسسه حسابرسي حسابرسيندر سهام
359نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.irسبدگردان تدبيرموسسه بنياد بركتمشاور سرمايه گذاري سهم آشنامختلط
360نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.doسبدگردان سهم آشناتامين سرمايه تمدنموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
361نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.irتامين سرمايه لوتوس پارسياننداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريتي حسابرسيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
362نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.irسبدگردان كاريزمانداردشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنادر اوراق بهادار با درآمد ثابت
363نيكوكاري فرداي روشن www.koshtifund.irشركت سبدگردان كاريزمانداردموسسه حسابرسي رازداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
364نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.irتامين سرمايه لوتوس پارسياننداردحسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
365نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.mirasfund.com/مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آرياننداردحسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكارانمختلط
366نيكوكاري هميار آشنا ايرانيان perspolisfund.irسبدگردان سهم آشنانداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
367نيكي گستران nikigostaranfund.comشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گسترضامن نقد شوندگيمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابيمختلط
368هديه فارابي exir2.irfarabi.com/سبدگردان فارابينداردموسسه حسابرسي بهرادمشاردر اوراق بهادار با درآمد ثابت
369هميان سپهر www.hsfund.irتأمين سرمايه سپهرتأمين سرمايه سپهرموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسيندر سهام
370هوش تصميم tasmim-houshfund.irشركت سبدگردان تصميمنداردموسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسيندر سهام
371يكم اكسير فارابي www.farabifund.comسبدگردان فارابينداردموسسه حسابرسي بهراد مشاردر سهام
372يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.comكارگزاري بانك كشاورزينداردموسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاراندر اوراق بهادار با درآمد ثابت
373يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.comشركت سبدگردان آگاه نداردموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهودمختلط