::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%)دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1400/04/28 12.70 7.50 10.80 -29.70
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس 1400/04/088251,675,11512,914,539M0.00 -0.83 10.80 -10.86 1.95 67.510.050.47
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس 1400/04/13201,670,78012,898,097M0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-0.440.00
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0001400/04/27254011,307,59793,325,976M0.03 22.88 1.16 8.81 -30.10 1031.130.171.02
اختصاصی بازارگردانی انديشه زرين پاسارگاد 0001400/04/2719391,367,0168,107,604M3.67 0.34 4.33 28.02 45.61 1196.790.020.00
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0001400/04/2721665,574,8491,580,559M3.37 22.35 -2.50 -13.78 -43.91 445.65-0.050.99
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0001400/04/2718329,534,0922,613,504M0.99 0.37 5.63 4.72 11.50 853.450.230.63
اختصاصی بازارگردانی تاک دانا 0001400/04/272381,025,524714,799M1.53 15.42 10.54 11.94 11.25-7.942.16
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0001400/04/27185722,712,05827,344,887M0.05 5.90 -18.61 -35.10 7.54 2170.600.120.33
بازارگردانی چند سهمی سپهر بازار سرمایه 0001400/04/274601,255,45333,310,041M13.91 10.98 -0.92 -2.56 -37.68 108.640.840.61
بازارگردانی صنعت مس 0001400/04/27181810,721,00515,478,044M1.97 5.45 13.32 28.30 -29.49 785.500.041.21
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0001400/04/2724713,510,3931,504,607M6.59 10.23 -10.54 -16.78 -51.64 322.32-0.250.26
صندوق اختصاصی بازارگرداني نهایت نگر 0001400/04/26409937,1920M100.00 0.00 -0.01 -0.04 -1.35 -1.53-5.261.27
صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 0001400/04/2763993,41439,737M99.74 -0.21 0.00 0.00 0.00 -0.64-0.010.00
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0001400/04/2710351,012,806303,718M3.84 -6.82 -7.89 0.29 -24.42 -7.68-0.790.15
صندوق بازارگرداني حکمت ایرانیان یکم 0001400/04/277011,220,2869,938M98.30 1.06 3.60 6.26 12.21 27.54-0.310.03
صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا 1400/04/18151,053,52415,834,827M0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.570.11
صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا 1400/04/0814821,031,04015,497,575M9.72 2.81 -9.19 -21.34 -70.65 -0.31-0.260.49
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی آگاه 0001400/04/274091,387,8991,792,681M0.00 13.67 14.00 31.44 112.35 265.480.040.84
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان 0001400/04/277011,178,49711,449,663M9.02 8.59 16.18 6.64 -42.41 144.451.191.60
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا 0001400/04/275701,395,720144,308M2.99 11.17 -14.48 -33.22 -44.91 47.08-0.210.75
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 0001400/04/278315,404,874357,736M0.00 16.24 3.51 17.10 -38.56 116.91-0.330.74
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرداني نهایت اندیش اقتصاد بیدار 0001400/04/27278615,72368,280M0.06 -4.63 -3.56 -12.90 -67.35-0.710.12
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک 1400/04/2762,500,6342,026,494M1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-0.811.06
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک 1400/04/0821832,460,1792,042,977M1.00 -7.82 -31.48 -40.87 -58.11 142.07-0.220.62
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس 0001400/04/272021,005,438262,797M1.71 13.54 4.78 1.23 0.00 0.550.100.66
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه 0001400/04/271381,064,150163,902M26.71 6.77 6.42 0.00 0.00 6.42-0.380.16
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین 0001400/04/272301,061,6053,485,770M0.64 5.72 10.13 11.79 0.00 6.16-0.050.18
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش 1400/04/11313920,3057,795,088M29.95 7.59 -0.51 -11.65 -7.97 -7.970.100.42
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش 1400/04/276942,2639,042,028M24.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.030.22
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه 0001400/04/27250942,62711,677,274M12.79 -16.73 -15.29 -3.26 0.00 -5.740.130.84
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا 1400/04/276533,0551,138,869M23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.320.21
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا 1400/04/08670507,5581,136,585M16.92 -0.92 -20.89 -33.63 -49.57 -49.24-0.170.34
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم 1400/04/0813831,008,52915,637,394M3.94 0.52 -7.13 -18.55 -83.47 0.85-0.660.77
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم 1400/04/267854,09718,106,229M6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4.102.36
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین 1400/04/081092827,34313,166,776M2.52 -2.04 -14.51 -33.57 -62.01 -17.93-0.310.18
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین 1400/04/276841,11313,416,342M2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-0.080.67
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین 1400/04/109621,021,12065,673,968M8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.433.11
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا 1400/04/11306740,695333,701M0.00 11.27 -13.61 -26.77 -25.93 -25.93-0.080.62
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا 1400/04/276719,746505,287M0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-0.141.54
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند 0001400/04/27138837,417730,493M12.23 4.43 -16.56 0.00 0.00 -16.24-0.230.15
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 1400/04/2764,677,71046,428,648M0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-0.671.43
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 1400/04/0820305,028,23648,175,536M0.37 6.43 0.70 -18.36 -36.25 402.820.060.90
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان 0001400/04/276701,251,8452,824,318M18.47 18.90 16.83 39.04 -23.26 122.41-0.311.02
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک 0001400/04/271651,120,270371,998M0.05 14.91 10.81 0.00 0.00 12.060.000.09
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان 1400/04/093621,020,072717,835M43.37 2.67 2.68 -1.26 2.01 2.01-0.100.11
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان 1400/04/2761,037,166729,867M42.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.050.08
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0001400/04/273237571,6982,543,100M8.57 9.56 -39.31 -49.61 -70.55 -42.830.510.15
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0001400/04/2720831,021,097978,683M0.10 2.82 -9.04 -12.51 -13.10 2.12-0.090.04
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان 0001400/04/27129977,852244,463M3.47 5.32 -2.22 0.00 0.00 -2.22-0.210.09
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا 02001400/04/28112538,887136,103M0.04 4.73 7.59 6.48 19.85 288.910.010.02
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 0001400/04/2712811,320,7637,711,158M22.57 9.66 -2.93 -4.54 -50.32 32.32-0.110.54
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 0001400/04/272516786,4262,549,048M10.30 -9.68 -24.10 -46.54 -89.94 -22.67-0.350.34
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 0011400/04/2722581,492,1145,968,458M7.15 7.69 -4.12 -2.20 -55.79 71.53-0.250.62
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0001400/04/2722605,280,4232,503,575M0.00 19.19 4.33 -19.39 -48.00 396.26-0.210.46
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی 0001400/04/27424572,986752,140M6.75 1.73 -18.34 -32.40 -50.05 -42.70-0.130.50
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0001400/04/27226710,156,4326,525,955M12.28 16.45 -1.06 5.69 -30.23 890.40-0.010.89
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف 02001400/04/27468771,50712,346,740M3.31 13.51 13.82 20.92 -34.79 -22.840.051.07
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس 0001400/04/276852,394,13469,182,387M2.43 20.21 16.68 11.37 -42.16 139.42-0.051.05
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0001400/04/2717506,956,3188,973,476M4.87 25.14 30.46 -37.22 -81.18 594.74-0.280.51
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 0001400/04/2725188,368,46411,816,078M0.01 13.35 -2.89 -4.94 -47.77 736.85-0.011.19
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0001400/04/2710083,883,7648,806,741M1.46 19.29 -16.99 -22.00 -26.95 288.43-0.060.59
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0001400/04/2894421,5814,137,071M8.41 24.73 8.90 -15.08 -32.41 115.810.000.85
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0001400/04/27872666,97079,648M94.40 0.86 -19.99 -54.18 -62.12 -36.73-0.420.10
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 0001400/04/2719651,126,3441,377,953M15.84 6.09 -7.20 -15.07 -64.30 12.64-0.150.29
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز 0001400/04/271011,239,630167,350M24.79 42.75 24.02 0.00 0.00 23.970.340.86
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0001400/04/279511,244,12720,120,640M7.04 8.07 -1.40 -18.57 -58.21 24.420.050.42

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.