صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان