بازده‌های شاخص قيمت(وزني-ارزشي)

شرکت‌های موجود در شاخص قيمت(وزني-ارزشي)