::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش
ومعادنح 6,250
4.52
6,270
4.85
2,758 26,396,822 165,455M
امينح 5,055
5.60
5,175
8.11
12,871 22,824,885 118,113M
فباهنرح 14,960
-2.16
15,010
-1.83
1,021 3,224,541 48,416M
شلعابح 6,100
-9.90
6,160
-9.01
298 5,443,020 33,503M
كگلح 11,370
1.97
11,440
2.60
706 2,822,386 32,300M
وخارزمح 2,715
-3.76
2,751
-2.48
1,203 7,246,635 19,936M
دسبحانح 11,650
9.29
11,630
9.10
380 423,280 4,924M