آمار و اطلاعات فرابورس

بیشترین ارزش معامله
بیشترین حجم معامله
بیشترین تعداد معامله
بیشترین افزایش قیمت
بیشترین کاهش قیمت
بیشترین P/E
کمترین P/E